L'AULA K FINALISTA ALS PREMIS ARCHITIZER 2019 A+ AWARDS!
AULA K MODULAR ENVIRONMENTAL CLASSROOM FINALIST 2019 ARCHITIZER A+ AWARDS!L'Aula K, Aula Ambiental Isabel Muñoz al Parc de Can Zam (Santa Coloma de Gramenet) ha estat seleccionada com a Finalista als Premis Architizer 2019 A+AWARDS de Nova York dins la categoria Concepte Arquitectura + Educació. Com a finalista, pot ser votada també dins del Premi del Públic A+Popular Choice.
La votació és oberta fins el proper 5 de Juliol, i si ho preferiu podeu accedir-hi amb el vostre compte de facebook, fàcil!
Gràcies per participar-hi.


El Aula K, Aula Ambiental Isabel Muñoz en el Parque de Can Zam (Santa Coloma de Gramenet) ha sido seleccionada como Finalista en los Premios Architizer 2019 A+AWARDS de Nueva York en la categoría Concepto Arquitectura + Educación. Como finalista, puede ser votada también para el Premio del Público A+Popular Choice.
La votación estará abierta hasta el próximo 5 de Julio, y si lo preferís podeis acceder con vuestra cuenta de facebook, fácil!
Gracias por participar.


The Aula K, Modular Environmental Classroom in Can Zam Park (Santa Coloma de Gramenet) has been selected as a Finalist in the 2019 A+AWARDS (New York) for the Concepts Plus Architecture + Education category. As a finalist, it can also be voted for the A + Popular Choice Public Award.
The voting will be open until next July 5th, and if you prefer you can access with your facebook account, easy!
Thanks for participating.BCQ ARQUITECTURA BARCELONA APOSTA PER LA MOBILITAT SOSTENIBLE I S'UNEIX AL REPTE 30 DIES EN BICI
BCQ ARQUITECTURA BARCELONA BETS FOR SUSTAINABLE MOBILITY AND JOINS THE CHALLENGE 30 DAYS BY BIKE30 Dies en bici és una iniciativa a nivell global que fomenta l'ús de la bicicleta durant 30 dies per impulsar el canvi d'hàbit cap a mitjans de transport sostenibles i es desenvolupa cada mes d'abril des de 2014. En col·laboració amb Ciclogreen, ademés els quilòmetres acumulats es poden transformar en regals. BCQ ja està sumant quilòmetres sostenibles, t'animes?

30 Días en bici es una iniciativa a nivel global ue fomenta el uso de la bicicleta durante 30 días para impulsar el cambio de hábito hacia medios de transporte sostenibles y se desarrolla cada mes de abril desde 2014. En colaboración con Ciclogreen, además los kilómetros acumulados se pueden transformar en regalos. BCQ ya está sumando kilómetros sostenibles, te animas? 

30 Days by bike is a global initiative that encourages the use of bicycles for 30 days to promote habit change towards sustainable means of transport and it takes place every April since 2014. In collaboration with Ciclogreen, your kilometers can also be transformed into gifts. BCQ is already adding sustainable kilometers, are you up for it?
ESPAI CRÀTER:
LA PROPOSTA DE BCQ EN EQUIP AMB ANNA CODINA I ASSOCIATS GUANYA EL CONCURS PEL NOU MUSEU DE VULCANOLOGIA A OLOT
THE PROPOSAL OF BCQ TEAMED WITH ANNA CODINA ASSOCIATES WINS THE NEW VULCANOLOGY CENTER COMPETITION IN OLOTAmics! La nostra proposta tot just acaba de guanyar aquest concurs per al nou centre museogràfic en l’àmbit de la vulcanologia a Olot, l’edifici de l'Espai Cràter.
Proposem que el futur edifici no pretengui simular ser un petit volcà, sinó més aviat una sala soterrada que s’endinsa dins de l’antic volcà del Roser que jeu sota la Plaça de Braus d’Olot. L’accés a aquesta sala impactant es produirà a través d’una escletxa al terra, una esquerda que traça un recorregut soterrat i convida a una visita a l’interior del volcà. A la superfície exterior només veurem una arbreda amb faigs i roures. Només el bombament del terreny farà sospitar que una força tel·lúrica ha deformat el relleu natural formant un tossol. L’edifici respira geologia i vulcanisme pels materials amb que està construït i per la geometria dels murs i paraments. Al cim del nou petit turó trobem una clariana circular. La llum de l’interior del centre ens presentarà l’accés a l’Espai Cràter. Una esquerda feta camí, un camí de foc.

Amigos! Nuestra propuesta acaba de ganar este concurso para el nuevo centro museográfico en el ámbito de la vulcanología en Olot, el Edificio del Espai Cràter.
Proponemos que el futuro edificio no pretenda simular ser un pequeño volcán, sino más bien una sala subterránea que se adentra dentro del antiguo volcán del Roser que yace bajo la Plaza de Braus de Olot. El acceso a esta sala impactante se producirá a través de una grieta en el suelo, una grieta que traza un recorrido soterrado e invita a una visita al interior del volcán. En la superficie exterior sólo veremos una arboleda con hayas y robles. Sólo el abombamiento del terreno hará sospechar que una fuerza telúrica ha deformado el relieve natural formando un "tossol". El edificio respira geología y vulcanismo por los materiales con que está construido y por la geometría de los muros y paramentos. En la cima de la nueva pequeña colina encontramos un claro circular. La luz del interior del centro nos presentará el acceso al Espai Cráter. Una grieta hecha camino, un camino de fuego.


Friends!Our proposal has just won this competition for a new generation vulcanology museum center in Olot (Girona), the "Espai Crater" building.
We propose that the future building does not pretend to be a small volcano, rather a buried space that enters into the old volcano "Roser" that runs under the Braus Square of Olot. Access to this impressive room will take place through a crevice on the ground, a crevice that plots a buried path and invites you to visit the interior of the volcano. On the outer surface, we will only see a grove with beech and oak trees. Only the gentle bulging of the terrain will arouse suspicions that a telluric force has deformed the natural relief forming a hill. The building breathes geology and vulcanism by the materials with which it is built and by the geometry of the walls and surfaces. At the top of the new small hill we find a circular clearing. The light inside the center will show us the access to the Space Crater building. A crevice made path, a path of fire.

EL CENTRE CÍVIC CAN CLARIANA A L'ÚLTIM NÚMERO DE ON DISEÑO
CAN CLARIANA COMMUNITY CENTER FEATURED IN LAST ISSUE OF ON DISEÑO MAGAZINE


El Centre Cívic Can Clariana Cultural acaba de ser publicat a la revista On Diseño (385), número  dedicat als equipaments culturals. L'espai era una antiga sala de teatre de mida mitjana dins del local de l'Associació de veïns del barri del Congrés-Indians, que es trobava en un estat terrible de conservació abans de la intervenció, i que ara s'està utilitzant al cent per cent pels veïns del barri. El programa principal és un auditori per a activitats relacionades amb el teatre, la dansa, la música i el circ. Aquesta sala polivalent, amb estands retràctils, és adequada per a qualsevol tipus d'activitat. El centre també disposa a més de sales de reunions, sales educatives i una sala divisible on es poden realitzar activitats relacionades amb l'expressió corporal.

El Centro Cívico Can Clariana Cultural acaba de ser publicado en la revista On Diseño (385), número dedicado a los equipamientos culturales. El espacio era una antigua sala de teatro de tamaño medio dentro del local de la Asociación de vecinos del barrio del Congrés-Indians, que se encontraba en un estado terrible de conservación antes de la intervención, y que ahora se está utilizando al cien por cien los vecinos del barrio. El programa principal es un auditorio para actividades relacionadas con el teatro, la danza, la música y el circo. Esta sala polivalente, con stands retráctiles, es adecuada para cualquier tipo de actividad. El centro también dispone de salas de reuniones, salas educativas y una sala divisible donde se pueden realizar actividades relacionadas con la expresión corporal.

The Can Clariana Cultural Community Center has just been featured in On Diseño magazine (vol.385), an issue dedicated to cultural facilities. The space was an old medium-sized theater hall in the Congrés-Indians' Neighborhood Association's facilities being in a terrible state of conservation before the intervention, and that is now being used at one hundred percent by the neighbors. The main program is an auditorium for activities related to theater, dance, music and circus. This multi-purpose room, with retractable stands, is suitable for any type of activity. The center has also meeting rooms, educational rooms and a divisible room where activities related to body expression can be carried out. 


PUBLICACIÓ DEL CENTRE CÍVIC CAN CLARIANA CULTURAL A LA REVISTA RUSA D'ARQUITECTURA SPEECH
PUBLICATION OF THE CAN CLARIANA CULTURAL COMMUNITY CENTER IN THE RUSSIAN ARCHITECTURAL MAGAZINE SPEECHLa revista rusa d'arquitectura SPEECH ha dedicat al seu últim volumen un extens reportatge al Centre Cívic Can Clariana Cultural, projecte de l'estudi finalitzat el 2017 al barri del Congrés i els Indians de Barcelona. El número és un monogràfic sobre els centres cívics, on també s'han analitzat sis projectes internacionals, entre els quals el projecte de rehabilitació d'aquest antic teatre de barri com a sala polivalent i centre comunitari. Situat entre edificacions residencials de maó, l'equipament es planteja com un volum unitari i senzill, que cedeix el protagonisme a l'activitat social i cultural que es viu a l'interior vista a través de les grans obertures de la façana principal. 

La revista rusa de arquitectura SPEECH ha dedicado en su último volumen un extenso reportaje al Centro Cívico Can Clariana Cultural, proyecto del estudio finalizado en 2017 en el barrio del Congrés i els Indians de Barcelona. El número es un monográfico sobre los centros comunitarios, donde también se han analizado seis proyectos internacionales, entre los cuales el proyecto de rehabilitación de este antiguo teatro de barrio como sala polivalente y centro comunitario. Situado entre edificaciones residenciales de ladrillo, el equipamiento se plantea como un volumen unitario y sencillo, que cede el protagonismo a la actividad social y cultural que se vive en el interior vista a través de las grandes aberturas de la fachada principal.

The Russian magazine of architecture SPEECH has dedicated in its latest issue an extensive report of the Can Clariana Cultural Community Center, a project completed by the studio in 2017 in the Congrés and Els Indians district of Barcelona. The volume is a monograph on community centers, where six international projects have also been analyzed, including the rehabilitation project of this old neighborhood theater as a multipurpose hall and civic center. Located between brick residential buildings, the equipment is considered as a unitary and simple volume, which gives way to the social and cultural activity that is lived inside viewed through the large window openings of the main façade.
SPEECH vol.21 | 2018 by Jovis Publishers, Berlin

AULA K AL PARC DE CAN ZAM. SANTA COLOMA DE GRAMENET, BARCELONA
AULA K AT PARC DE CAN ZAM. SANTA COLOMA DE GRAMENET, BARCELONA

Foto Marcela Grassi
ESPAI MODULAR PER A EDUCACIÓ AMBIENTAL
Les primeres xerrades dels mestres als seus deixebles es van fer a l’aixopluc d’un arbre. Així doncs l’arbre va ser la primera escola, la primera aula. El projecte consisteix en el disseny i construcció d'un mòdul prototip per a aula d'educació ambiental, espai d'aprenentatge i descobriment, que serveixi per instal·lar-lo en diferents ubicacions de la xarxa de parcs de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Es planteja que sigui també hàbitat d’algunes espècies d’animals, insectes, invertebrats, ocells.... Ha de ser un espai obert a l’exterior: cal que des de l’aula es vegin els arbres, es percebi la llum i se senti el clima.
L’edifici es planteja com un mòdul prefabricat, flexible i tan econòmic com sigui possible, capaç de respondre als diferents requisits de cada municipi per a l’educació ambiental. Per això es plantegen tres mòduls (serveis, aula i pèrgola) que es poden combinar formant diferents configuracions per respondre a les sol·licituds de cada emplaçament o de cada programació d’activitats. Per al prototip construït s’han utilitzat el mòduls de serveis i el mòdul d’aula. Es pot adaptar a qualsevol ubicació i orientació i es pot construir amb sistemes industrialitzats en taller per optimitzar el temps i el cost. La seva construcció amb mòduls prefabricats en fusta es realitza en gran part al taller i el muntatge del mòdul a l’emplaçament es pot realitzar en poques setmanes.
Els pendents invertits de la construcció permeten instal·lar plaques de captació d’energia solar i captar i aprofitar l’aigua de pluja. Aquesta aigua, canalitzada, torna a terra i rega la vegetació plantada just al costat. Alguns animals i plantes del parc viuran gràcies a aquest petit pavelló.

ESPACIO MODULAR PARA EDUCACIÓN AMBIENTAL
Las primeras charlas de los maestros a sus discípulos se hicieron al cobijo de un árbol. Así pues, el árbol fue la primera escuela, la primera aula. El proyecto consiste en el diseño y construcción de un módulo prototipo para aula de educación ambiental, espacio de aprendizaje y descubrimiento, para instalarse en diferentes ubicaciones de la red de Parques Metropolitanos de Barcelona. Se plantea que sea también hábitat de algunas especies de animales, insectos, invertebrados, pájaros... Debe ser un espacio abierto al exterior; es necesario que desde el aula se vean los árboles, se perciba la luz y se sienta el clima.
El edificio se plantea como un módulo prefabricado, flexible y lo más económico posible, capaz de responder a los diferentes requisitos de cada municipio para la educación ambiental. Por ello se plantean tres módulos (servicios, aula y pérgola) que pueden combinarse en diferentes configuraciones para responder a las solicitudes de cada emplazamiento o de la programación de actividades. Para el prototipo construido se han utilizado los módulos de servicios y aula. Puede adaptarse a cualquier ubicación y orientación y ha sido construido con sistemas industrializados para optimizar el tiempo y el coste. Su construcción con módulos prefabricados en madera se realiza en gran parte en taller. El montaje del módulo en el emplazamiento puede realizarse en pocas semanas.
Las pendientes invertidas de la construcción, permiten la instalación de placas de captación de energía solar y permiten también el aprovechamiento del agua de lluvia. Esta agua, canalizada, vuelve al suelo y riega la vegetación plantada justo al lado.
Algunos animales y plantas del parque vivirán gracias a este pequeño pabellón.

MODULAR CLASSROOM FOR ENVIRONMENTAL EDUCATION
First talks of teachers to their disciples were made under the shelter of a tree. Thus, the tree was the first school, the first classroom. The project consists of the design and construction of a prototype module for environmental education classrooms, a learning and discovery space, to be installed in different locations in the Àrea Metropolitana de Barcelona parks network. It is proposed that it is also a habitat for some species of animals, insects, invertebrates, birds... It must be an open space to the outside; it is necessary that one could see the trees from the classroom, to perceive the light and feel the climate.
The building is planned as a prefabricated module, flexible and as economical as possible, capable of responding to the different requirements of each municipality for environmental education. Therefore, three modules are proposed (services, classroom and pergola) that can be combined in different configurations to respond to the requests of each site or the programming of activities. For the prototype built, the service and classroom modules have been used. It can be adapted to any location and orientation and has been built with industrialized systems to optimize time and cost. Its constructio, with prefabricated wooden modules, is largely carried out in the workshop. The assembly of the module on the site can be done in a few weeks.
The inverted slopes of the construction allow the installation of flat plate solar collectors and also allow the use of rainwater. This water channeled returns to the ground irrigating the vegetation planted just next to it. 
Some animals and plants of the park will live thanks to this small pavilion.


Modular construction on site


BCQ PARLA DELS SEUS PROJECTES EN CURS EN L'ÚLTIM NÚMERO D'ARQUITECTURA PLUS
BCQ TALKS ABOUT THEIR PROJECTS IN PROGRESS IN THE LAST ISSUE OF ARQUITECTURA PLUS


Ja disponible l'últim número d'Arquitectura Plus n.24 - Top despachos líderes de Arquitectura on BCQ parla dels seus projectes recents i la seva opinió sobre el futur panorama de l'arquitectura.

Ya disponible el último número de Arquitectura Plus N.24 - Top despachos Líderes de Arquitectura donde BCQ habla de sus proyectos recientes y su opinión sobre el futuro panorama de la arquitectura.

Now available the last issue of Arquitectura Plus n.24 - Top leading offices in Architecture, where BCQ talks about their recent projects and their opinion on the future landscape of architecture.SESSIÓ BARCELONA METAPOLIS+20 EL FUTUR DE LA CIUTAT
SESSION BARCELONA METAPOLIS+ 20 THE FUTURE OF THE CITY

Courtesy of IAAC - Institute for Advanced Architecture of Catalonia

El 1998, en el llibre Metapolis1.0 Barcelona (Actar) es va convertir en un panorama sintètic per a diferents projectes, noves idees i nous icones per a futurs escenaris: la reorganització estratègica del territori, la redefinició d'àrees i xarxes de desenvolupament, la relació amb el paisatge, el reciclatge d'elements preexistents, etc.
El passat 3 de desembre la taula rodona Barcelona Metapolis +20 va reunir els representants del els equips integrants d'aquest projecte, Toni Casamor soci cofundador de BCQ entre ells, i es va convertir, vint anys després, en una plataforma d'intercanvi de propostes per a la ciutat plena d'interessants reflexions i intercanvi d'idees entre participants i assistents de diferents generacions.

En 1998, en el libro Metapolis1.0 Barcelona (Actar) se convirtió en un panorama sintético para diferentes proyectos, nuevas ideas y nuevos íconos para futuros escenarios: la reorganización estratégica del territorio, la redefinición de áreas y redes de desarrollo, la relación con el paisaje, el reciclaje de elementos preexistentes, etc. 
El pasado 3 de diciembre la mesa redonda Barcelona Metapolis +20 reunió a los representantes del los equipos integrantes de ese proyecto, Toni Casamor socio cofundador de BCQ entre ellos, y se convirtió, veinte años después, en una plataforma de intercambio de propuestas para la ciudad llena de interesantes reflexiones e intercambio de ideas entre participantes y asistentes de diferentes generaciones.

In 1998, the book Metapolis1.0 Barcelona (Actar) became a synthetic panorama for different projects, new ideas and new icons for future scenarios: the strategic reorganization of the territory, the redefinition of development areas and networks, the relationship with the landscape, the recycling of pre-existing elements, etc.
On December 3, the round table Barcelona Metapolis +20 brought together the representatives of the teams that make up that project, among them Toni Casamor co-founder of BCQ, and became, twenty years later, a platform for the exchange of proposals for the city full of interesting reflections and exchange of ideas between participants and assistants of different generations.

Barcelona Metapolis +20 – The Future of the City 20 Years Later
IAAC (Institute for Advanced Architecture of Catalonia)INAUGURACIÓ DE L'AULA AMBIENTAL AL PARC DE CAN ZAM A SANTA COLOMA DE GRAMENET
OPENING OF THE ENVIRONMENTAL CLASSROOM AT THE CAN ZAM PARK IN SANTA COLOMA DE GRAMENET
L'Aula d'educació ambiental ha estat inaugurada fa pocs dies per l'Alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet Núria Parlon i Xavier Segura, director de Espai Públic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) promotor del projecte.
L'equipament dissenyat per BCQ, és un pavelló modular multidisciplinar per ser instal·lat en la xarxa de parcs de Barcelona destinat a enfortir els valors socioambientals d'aquests espais verds urbans, complementant l’oferta de lleure amb la dimensió educativa.
El projecte incorpora, tant en la seva concepció com en la seva construcció, criteris de sostenibilitat. incidint en temes com els materials utilitzats, el cicle de l’aigua, la il·luminació o la climatització, i incorpora (i compatibilitza) refugis per a la fauna dintre de la pròpia construcció, com un hotel d’insectes, caixes niu per a ocells i un refugi per a ratpenats.

El Aula de educación ambiental ha sido inaugurada hace pocos días por la Alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet Núria Parlon y Xavier Segura, director de Espai Públic del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) promotor del proyecto.
El equipamiento diseñado por BCQ, es un pabellón modular multidisciplinar para ser instalado en la red de parques de Barcelona destinado a fortalecer los valores socioambientales de estos espacios verdes urbanos, complementando la oferta de ocio con la dimensión educativa.
El proyecto incorpora, tanto en su concepción como en su construcción, criterios de sostenibilidad, incidiendo en temas como los materiales utilizados, el ciclo del agua, la iluminación o la climatización.  e incorpora (y compatibiliza) refugios para la fauna dentro de la propia construcción, como un hotel de insectos, cajas nido para pájaros y un refugio para murciélagos.


The Classroom for environmental education was inaugurated few days ago by the Mayor of Santa Coloma de Gramenet Núria Parlon and Xavier Segura, director of Public Space of the Metropolitan Area of Barcelona (AMB), promoter of the project.
The facility designed by BCQ is a modular multipurpose pavillion to be installed in different locations in the network of parks in Barcelona in order to strengthen the socio-environmental values of these urban green spaces complementing the leisure offer with the educational dimension.
The project incorporates, in its design and construction, sustainability criteria, focusing on issues such as materials used, water cycle, lighting or air conditioning and incorporates refuges for the fauna within the building itself, such as an insects hotel, nest boxes for birds and a bat shelter.Arquitectura, BCQ Arquitectes | Promotor, AMB Àrea Metropolitana de Barcelona, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet  | Constructor, CALAF Constructora | Instal·lacions, AIA Instal·lacions Arquitectòniques 


EXPOSICIÓ DE PROPOSTES PRESENTADES AL CONCURS DE PROJECTES PER A L'ORDENACIÓ DE LA CALA FIGUERA A MAÓ, MENORCA
EXHIBITION OF THE PROPOSALS SUBMITTED TO THE CALA FIGUERA PLANNING COMPETITION IN MAHON, MENORCA

La Demarcació Menorca del COAIB exposa els treballs presentats al Concurs d'avantprojectes per a l'ordenació i urbanització de Cala Figuera. L'exposició s'inaugurarà aquest divendres 14 a les 19:30h i obre el cicle "Port i ciutat" amb la conferència "Les illes i els ports. Una dependència inevitable però profitosa", a càrrec de Joaquim Coello Brufau.

La proposta presentada per BCQ en equip amb Enginyeria Reventós plantejava una gran esplanada multifuncional com a protagonista de l'ordenació a Cala Figuera.
L'esplanada principal recorre longitudinalment tot l'espai disponible entre el embarcador i les coves amb jaciments arqueològics a l'extrem oposat, visitables i presidint el nou espai portuari.
Els edificis, de diferent grandària, adopten un caràcter discret i s'integren amb les parets rocoses de la cala. La disposició de les activitats en els edificis es proposa des de la màxima flexibilitat i funcionalitat (aparcament, magatzems per a embarcacions, locals comercials i gran terrassa-mirador). L'edifici secundari, pot albergar el sistema de bombament d'aigües residuals existent, en l'actualitat, en el mateix emplaçament.
El projecte proposa una cala organitzada en continuïtat amb el caràcter general urbà del port de Maó, amb una certa multifuncionalitat de la plataforma portuària, preservant la imatge de la cala com a accident natural, possibilitant respectuosament els usos nàutics, esportius, cívics i comercials.
Es proposa també fomentar la continuïtat entre el port i la ciutat, a través de la millora de les connexions verticals entre els molls superior (Camí d'es Castell) i inferior (nova esplanada), però també a través de la potenciació d'un nou camí de cornisa que que connectaria amb el mateix casc antic de Maó.

La propuesta presentada de BCQ en equipo con Enginyeria Reventós planteaba una gran explanada multifuncional como protagonista de la ordenación en Cala Figuera. 
La explanada principal recorre longitudinalmente todo el espacio disponible entre el embarcadero y las cuevas con yacimientos arqueológicos en el extremo opuesto, visitables y presidiendo el nuevo espacio portuario.
Los edificios, de diferente tamaño, adoptan un carácter discreto y se integran con las paredes 
rocosas de la cala. La disposición de las actividades en los edificios se propone desde la máxima 
flexibilidad y funcionalidad (aparcamiento, almacenes para embarcaciones, locales comerciales y gran terraza-mirador). El edificio secundario puede albergar el sistema de bombeo de aguas residuales, existente en la actualidad en el mismo emplazamiento.
El proyecto propone una cala organizada en continuidad con el carácter general urbano del puerto de Maó, con una cierta multifuncionalidad de la plataforma portuaria, preservando la imagen de la
cala como accidente natural, posibilitando respetuosamente los usos náuticos, deportivos, cívicos
y comerciales.
Se propone también fomentar la continuidad entre el puerto y la ciudad, a través de la mejora de las conexiones verticales entre los muelles superior (Camino de Es Castell) e inferior (nueva explanada), pero también a través de la potenciación de un nuevo camino de cornisa que que conectaría con el mismo casco antiguo de Mahón.

The BCQ's proposal in team with Enginyeria Reventós posed a great multifunctional esplanade as the protagonist of the Planning in Cala Figuera.
The main esplanade runs longitudinally all the space available between the pier and the caves with archaeological sites at the opposite end, visitable and presiding over the new port space.
The buildings, of different sizes, adopt a discreet character and integrate with the rocky walls of the cove. The activities' layout in the buildings is proposed from the maximum flexibility and functionality (parking, warehouses for boats, commercial premises and large terrace-viewpoint). The secondary building can house the existing sewage pumping system in the same location.
The project proposes a small bay organized in continuity with the general urban character of the port of Mahon, with a certain multifunctionality of the port platform, preserving the image of the inlet as a natural accident, respectfully allowing the nautical, sporting, civic and commercial uses.
It is also proposed to promote continuity between the port and the city, through the improvement of the vertical connections between the upper docks (Camí d'es Castell) and lower (new esplanade), but also through the enhancement of a new cornice road that would connect with the old town of Mahon. 

Altres links:
Enginyeria Reventós
Demarcació a Menorca del COAIB. Sala d'actes
C/ de Gràcia, 38 de Maó.BARCELONA METAPOLIS+20 EL FUTURO DE LA CIUDAD DESPUÉS DE LA PUBLICACIÓN DE ESTE LIBRO EN 1998
BARCELONA METAPOLIS+ 20 THE FUTURE OF THE CITY AFTER THE PUBLICATION OF THIS BOOK IN 1998


Hace 20 años un grupo de jóvenes arquitectos, entre los cuales se encontraban David Baena y Toni Casamor, debatieron durante meses sobre el futuro de Barcelona y presentaron nuevas ideas que se recogieron en el libro Metapolis Barcelona 1.0. La publicación recogía 25 esquemas y planteamientos de 21 equipos participantes.
Para celebrar dicho evento, el IAAC acoge el próximo 3 de diciembre el Debate Abierto Barcelona Metapolis +20 , un reencuentro de aquellos protagonistas para poder evaluar el impacto real de aquellas ideas en nuestra ciudad 20 años después, y para dar la voz asimismo a una nueva generación para debatir sobre la ciudad del futuro.

Fa 20 anys un grup de joves arquitectes, entre els quals es trobaven David Baena i Toni Casamor, van debatre durant mesos sobre el futur de Barcelona i van presentar noves idees que es van recollir en el llibre Metapolis Barcelona 1.0. La publicació recollia 25 esquemes i plantejaments de 21 equips participants.
Per celebrar aquest esdeveniment, el IAAC acull el proper 3 de desembre el Debat Obert Barcelona Metapolis + 20, un retrobament d'aquells protagonistes per poder avaluar l'impacte real d'aquelles idees en la nostra ciutat 20 anys després, i per donar la veu així mateix a una nova generació per debatre sobre la ciutat del futur.

Twenty years ago a group of young architects, including David Baena and Toni Casamor, debated the future of Barcelona for months and presented new ideas that were collected in the book Metapolis Barcelona 1.0. The publication included 25 schemes and approaches from 21 participating teams.
To celebrate this event, the IAAC hosts the Barcelona Metapolis +20 Open Debate next December 3, a reunion of those protagonists to evaluate the real impact of those ideas in our city 20 years later, and also to give voice to a new generation to discuss the city of the future.

3 de Diciembre 2018
Barcelona Metapolis +20 – The Future of the City 20 Years Later
19.00h, Auditorium IAAC (Institute for Advanced Architecture of Catalonia)
Entrada libre

  Propuestas presentadas por BCQ en 1998 en el libro Metapolis 1.0 (Actar)
  Las cuatro estaciones de alta velocidad en Cataluña y Remodelación de la Plaça Catalunya, Barcelona.

INTERVENCIÓ DE MANEL PERIBÁÑEZ A LA JORNADA DE DEBAT #ENVOLVENTES ARQUITECTÓNICAS - 4 D'OCTUBRE A BARCELONA
MANEL PERIBÁÑEZ INVITED TO THE DISCUSSION DAY #ARCHITECHTONICAL SKINS - OCTOBER 4TH IN BARCELONA


Manel Peribánez explicarà en la seva intervenció, l'experiència de BCQ arquitectura barcelona en el disseny de les façanes de les seves obres més representatives des de punts de vista com la qualitat dels materials, l'eficiència constructiva, la sostenibilitat i la seva implicacio en els mecanismes de control ambiental de l'edifici.
La jornada que té lloc a Barcelona el dijous 4 d'octubre forma part del cicle de col·loquis professionals que organitza el Grupo Evetson en col·laboració amb Promateriales i Hostelpro.
Inscríu-te i consulta la resta de participants convidats!

Manel Peribáñez explicará durante su intervención, la experiencia de BCQ arquitectura barcelona en el diseño de las fachadas de sus obras más representativas desde puntos de vista como la calidad de los materiales, la eficiencia constructiva, la sostenibilidad y su implicación en los mecanismos de control ambiental del edificio.
La jornada que tendrà lugar el jueves 4 de octubre forma parte del ciclo de coloquios profesionales que organiza el Grupo Evetson en colaboración con Promateriales y Hostelpro.
Inscríbete y consulta el resto de participantes invitados!

Manel Peribánez will explain during his intervention, the BCQ arquitectura barcelona experience in the design of their most representative facades from points of view such as the quality of the materials, the constructive efficiency, the sustainability and their implication in the mechanisms of environmental control of the building.
The day wich will take place on thursday October 4th is part of the professional colloquium cycle organized by the Grupo Evetson in collaboration with Promateriales and Hostelpro magazines.
Sign up and check out the other participants invited to!

Organitza:


TONI CASAMOR EN EL CICLO DE DEBATES #DESAYUNOS DE INTERIORISMO EN ROCA BARCELONA GALLERY
TONI CASAMOR INVITED TO #INTERIOR DESIGN BREAKFASTS DISCUSSION TABLE AT ROCA BARCELONA GALLERY
El passat 25 de setembre va tenir lloc la segona sessió del cicle 'Desayunos de Interiorismo' que se celebra per tercera vegada aquest any 2018 a Roca Barcelona Gallery.
La taula de debat -Implicacions de la Nova Arquitectura- va comptar amb la participació de Toni Casamor de BCQ arquitectura barcelona, l'arquitecta a Energihaus Victòria Merchán Val, l'arquitecte en Straddle 3 David Juárez, i Vicente Sales de l'Observatori Tendències de l'Hàbitat AIDIMME, organitzador i moderador del col·loqui.
La sessió va debatre sobre tendències en arquitectura, sobretot en temes centrats en la sostenibilitat i l'exigència d'aconseguir espais cada vegada més eficients, materials i nous sistemes constructius, i reptes de l'urbanisme a l'actualitat.

El pasado 25 de septiembre tuvo lugar la segunda sesión del ciclo 'Desayunos de Interiorismo' que se celebra por tercera vez este año 2018 en Roca Barcelona Gallery. 
La mesa de debate -Implicaciones de la Nueva Arquitectura- contó con la participación de Toni Casamor de BCQ arquitectura barcelona, la arquitecta en Energihaus, Victoria Merchán Val, el arquitecto en Straddle 3 David Juárez, y Vicente Sales, del Observatorio Tendencias del Hábitat AIDIMME, organizador y moderador del coloquio.
La sesión debatió sobre tendencias en arquitectura, sobre todo en temas centrados en la sostenibilidad y la exigencia de conseguir espacios cada vez más eficientes, materiales y nuevos sistemas constructivos, y retos del urbanismo en la actualidad.

Last week on September 25, the second session of -Interior Design Breakfasts- series took place, which is being held for the third time this year in 2018 at the Roca Barcelona Gallery.
The discussion table -Implications of the New Architecture- counted with the participation of Toni Casamor from BCQ Barcelona architecture, the architect at Energihaus Victoria Merchán Val, the architect at Straddle 3 David Juárez, and Vicente Sales, from the AIDIMME Habitat Trends Observatory, organizer and moderator of the colloquium.
The session debated about trends in architecture, especially in topics focused on sustainability and the demand to achieve increasingly efficient spaces, materials and new construction systems, and challenges of urban planning today.


INICI DE CONSTRUCCIÓ DE L'AULA K AL PARC DE CAN ZAM, UN ESPAI MODULAR D'EDUCACIÓ AMBIENTAL
BEGINNING OF THE AULA K CONSTRUCTION, A MODULAR SPACE FOR ENVIRONMENTAL EDUCATION


El projecte consisteix en el disseny i construcció d'un mòdul prototip com a aula d'educació ambiental per instal·lar-se en diferents ubicacions de la xarxa de parcs de Barcelona. L'Aula K és un espai polivalent centrat principalment en activitats ambientals específiques tant per a grups escolars com per a famílies.
Està dissenyat per poder adaptar-se a qualsevol ubicació i orientació i construït amb sistemes industrialitzats en taller per optimitzar temps i cost.
Es preveu que la seva construcció es completi en poques setmanes.

El proyecto consiste en el diseño y construcción de un módulo prototipo como aula de educación ambiental para ser instalada en diferentes ubicaciones de la red de parques de Barcelona. El Aula K es un espacio polivalente centrado principalmente en actividades ambientales específicas tanto para grupos escolares como para familias.
Está diseñado para poder adaptarse a cualquier ubicación y orientación y construido con sistemas industrializados en taller para optimizar tiempo y coste.
Se prevé que su construcción se complete en pocas semanas.

The project involves the design and construction of a prototype module for Environmental Education Classroom to be installed in different locations in the parks network of Barcelona. The Aula K classroom is a multipurpose space focused mainly to specific environmental activities to school groups as well as families.
It is designed to be able to adapt itself to any location and orientation and built with industrialized systems in workshop to optimize time and cost.
It's completion is expected in a few weeks.


LA BIBLIOTECA DE SANT GERVASI EN L'EXPOSICIÓ "SPANISH ARCHITECTURES CRÓNICA DESDE EUROPA" EUMIESAWARD
THE SANT GERVASI LIBRARY SHOWN IN THE EXHIBITION "SPANISH ARCHITECTURES CRÓNICA DESDE EUROPA" EUMIESAWARD

La biblioteca Joan Maragall a Sant Gervasi, entre les obres recollides en l'Exposició "Spanish Architectures Crónica desde Europa", una mostra de les obres construïdes a Espanya o al continent per arquitectes espanyols nominades al Premi d'Arquitectura Contemporània de la Unió Europea - Premi Mies van der Rohe durant els seus 30 anys d'història.
L'exposició es va inaugurar ahir dijous 6 de setembre i es pot visitar fins al 28 d'octubre a la Sala La Arquería Nuevos Ministerios de Madrid. 

La biblioteca Joan Maragall en Sant Gervasi, entre las obras recogidas en la Exposición "Spanish Architectures Crónica desde Europa", una muestra de las obras construidas en España o en el continente por arquitectos españoles nominadas al Premio de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea – Premio Mies van der Rohe durante sus 30 años de historia.
La exposición se inauguró ayer jueves 6 de septiembre y se puede visitar hasta el 28 de octubre en la Sala La Arquería Nuevos Ministerios en Madrid.

The Joan Maragall library in Sant Gervasi, among the works shown in the exhibition "Spanish Architectures Chronicle from Europe", an exposition of the works built in Spain or in Europe by Spanish architects nominated for The European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award during its 30-year history.
The exhibition was opened yesterday September 6th and can be visited until October 28th at La Arquería Nuevos Ministerios room in Madrid.
DAVID BAENA ASSISTEIX A L'ENTREGA DELS PREMIS SOLUCIONS CONSTRUCTIVES PLADUR PER A ESTUDIANTS D'ARQUITECTURA
DAVID BAENA ATTENDS TO THE AWARDS CEREMONY OF CONSTRUCTION SOLUTIONS PLADUR FOR ARCHITECTURE STUDENTSL'empresa Pladur va donar a conèixer el passat 18 de juny els guanyadors de la edició d'aquest any del concurs Solucions Constructives, al que anualment poden optar estudiants d'escoles d'arquitectura d'Espanya i Portugal. Sota el lema d'aquest any, "Escape a la ficción", l'objectiu era projectar un espai lúdic i cultural a l'Azucarera de San Isidro a Granada, patrimoni industrial del s.XX.
David Baena, com a professor de construcció de la UIC School of Architecture i coordinador d'aquest guardó a l'escola, va acompanyar a recollir el premi atorgat a Eduard Pages, guanyador del Premi Local en representació de la UIC amb el seu treball "Ribera i Agua". Presidien l'acte Laureano Matas, secretari del CSCAE, Manuel Pedreirinho, president de la Ordem dos Arquitectos de Portugal i el director general de Pladur, Enrique Ramírez.

La empresa Pladur dio a conocer el pasado 18 de junio los ganadores de la edición de este año del concurso Soluciones Constructivas, al que anualmente pueden optar estudiantes de escuelas de arquitectura de España y Portugal. Bajo el lema de este año, "Escape a la ficción", el objetivo era proyectar un espacio lúdico y cultural a la Azucarera de San Isidro en Granada, patrimonio industrial del s.XX.
David Baena, como profesor de construcción de la UIC School of Architecture y coordinador de este galardón en la escuela, acompañó a recoger el premio otorgado a Eduard Pages, ganador del Premio Local en representación de la UIC con su trabajo "Ribera y Agua". Presidían el acto Laureano Matas, secretario del CSCAE, Manuel Pedreirinho, presidente de la Ordem dos Arquitectos de Portugal y el director general de Pladur, Enrique Ramírez.

LA REVISTA ITALIANA AREA INCLOU TRES OBRES DE BCQ A LA SEVA SECCIÓ D'ITINERARIS D'ARQUITECTURA CONTEMPORÀNEA
ITALIAN MAGAZINE AREA INCLUDES THREE WORKS OF BCQ IN ITS LAST ARCHITECTURAL CONTEMPORARY ITINERARY SECTION

La revista italiana d'arquitectura Area inclou al seu últim número tres obres de BCQ en la seva secció d'itineraris d'arquitectura contemporània, dedicat aquesta vegada a Barcelona. Són l'edifici d'oficines de la Tresoreria de la Seguretat Social a Ciutat Vella, la Biblioteca Joan Maragall a Sant Gervasi i l'espai Can Clariana Cultural a Sant Andreu. 

The Italian architecture magazine Area, includes three projects by BCQ in its section of architectural contemporary itineraries dedicated this time to Barcelona. These are the office building of the Social Security Treasury in Ciutat Vella, the Joan Maragall Library in Sant Gervasi and the Can Clariana Cultural community center in Sant Andreu.
TONI CASAMOR PRESENTA, JUNTO CON JOAN SANTACANA (UB) EL PROYECTO DEL MUSEO DE LA GUERRA CIVIL EN TERUEL
TONI CASAMOR PRESENTS, ALONG WITH JOAN SANTACANA (UB) THE SPANISH CIVIL WAR MUSEUM PROJECT IN TERUEL.

 

El anteproyecto del futuro "Museo de la Guerra Civil. Batalla de Teruel" fué presentado ayer en Teruel por el Gobierno de Aragón, promotor del proyecto, y los co-autores Joan Santacana historiador de la Universidad de Barcelona y Toni Casamor de BCQ Arquitectes.
La propuesta arquitectónica, que prevé un espacio de 3.500 metros cuadrados y constarà de tres plantas, se relaciona con el paisaje y la tierra de Teruel, algo que se reflejará desde la misma entrada al edificio puesto que la visita se iniciará en una planta semisubterránea, donde se ubicarán las exposiciones y el auditorio. En planta baja se situará el jardín dedicado a la memoria y en la superior, el centro de documentación.
Por otro lado el proyecto se plantea como una contribución a mejorar la fachada de la ciudad orientada al rio Turia. El centro expositivo podría duplicar su superficie en una segunda fase.
Los responsables políticos y los historiadores han destacado la importancia de este museo como un espacio que contendrá materiales originales y relatará la Guerra Civil desde el punto de vista militar, aunque su prioridad será mostrar el impacto de la contienda desde la perspectiva de la población civil. El proyecto se presenta como un referente internacional al ser el primer gran museo de España sobre este conflicto que pueda facilitar una "reflexión profunda" a través de una panorámica global.
El proyecto se encuentra en fase de redacción y se espera que pueda licitar su construcción a finales de año o inicios del próximo.

L'avantprojecte del futur "Museu de la Guerra Civil. Batalla de Teruel" va ser presentat ahir a Terol pel Govern d'Aragó, promotor del projecte, i els co-autors Joan Santacana historiador de la Universitat de Barcelona i Toni Casamor de BCQ Arquitectes.
La proposta arquitectònica, que preveu un espai de 3.500 metres quadrats i constarà de tres plantes, es relaciona amb el paisatge i la terra de Terol, el que es reflectirà des de la mateixa entrada a l'edifici ja que la visita s'iniciarà en una planta semisoterrada, on s'ubicaran les exposicions i l'auditori. A la planta baixa se situarà el jardí dedicat a la memòria i en la superior, el centre de documentació.
D'altra banda el projecte es planteja com una contribució a millorar la façana de la ciutat orientada al riu Túria. El centre expositiu podria duplicar la seva superfície en una segona fase.
Els responsables polítics i els historiadors han destacat la importància d'aquest museu com un espai que contindrà materials originals i relatarà la Guerra Civil des del punt de vista militar, encara que la seva prioritat serà mostrar l'impacte de la contesa des de la perspectiva de la població civil. El projecte es presenta com un referent internacional en ser el primer gran museu d'Espanya sobre aquest conflicte que pugui facilitar una "reflexió profunda" a través d'una panoràmica global.
El projecte es troba en fase de redacció i s'espera que pugui licitar la seva construcció a finals d'any o inicis del pròxim.


The project of the future "Museum of the Civil War. Battle of Teruel" was presented yesterday in Teruel by the Government of Aragon, promoter of the project, and the co-authors Joan Santacana, historian of the University of Barcelona and Toni Casamor of BCQ Arquitectes.
The architectural proposal, which provides a space of 3,500 square meters and consist of three floors, is related to the landscape and land of Teruel, something that will be reflected from the entrance to the building since the visit will start in a semi-subterranean plant, where the exhibitions and the auditorium will be located. On the ground floor will be the garden dedicated to memory and the upper one, the documentation center.
On the other hand, the project is proposed as a contribution to improving the façade of the city facing the Turia river. The exhibition center could double its surface in a second phase.
Political leaders and historians have highlighted the importance of this museum as a space that will contain original materials and will relate the Civil War from the military point of view, although its priority will be to show the impact of the war from the perspective of the civilian population. The project is presented as an international reference as it is the first great museum in Spain about this conflict that can facilitate a "deep reflection" through a global point of view.
The project is currently in the drafting phase and it is expected that it may be tendered for its construction by the end of the year or the beginning of the next.


Press clipping:

XERRADA DE TONI CASAMOR A L'EXPOSICIÓ AL COAC OSONA SOBRE EL PROJECTE DE LA NOVA BIBLIOTECA DE VIC
TONI CASAMOR TALK AT COAC OSONA'S EXHIBITION ON THE NEW LIBRARY OF VIC PROJECT


Xerrada de Toni Casamor avui al COAC Osona per presentar els ultims detalls del projecte executiu redactat del nou equipament cultural. La conferència té lloc dins del marc de l’exposició "Construïm la nova Biblioteca de Vic", i és una de les dues xerrades col·loquis organitzades, a la sala d’actes del COAC Osona sobre el projecte.
Talk by Toni Casamor today at Catalonian Architect's Chamber in Osona to present the latest details of the construction project of the new cultural equipment. The lecture takes place within the framework of the exhibition "Building the new Library of Vic", and it is one of the two talks organized in the conference hall of the COAC Osona on the project.

Dijous 17 de maig a les 19 h Thursday May 17th 7 pm
“La nova biblioteca de Vic: arbres, llibres, boira i record”
“The new Library of Vic: trees, books, mist and memory”
Toni Casamor, BCQ Arquitectes

Dimecres, 6 de juny a les 19 h  Wednesday June 6th 7 pm
“Lectura, informació, creació, aprenentatge i innovació: què imaginem per a la nova biblioteca?”
"Reading, information, creation, learning and innovation: what do we imagine for the new library?"
Marta Cano, gerent del Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona

Foto cortesia Ajuntament de Vic.

PROPERA CONFERÈNCIA DE DAVID BAENA SOBRE L'ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA: CASTELL DE SANT GENÍS DE ROCAFORT
NEXT LECTURE BY DAVID BAENA ON THE ARCHEOLOGY OF ARCHITECTURE: THE CASTELL OF SANT GENÍS DE ROCAFORTLa conferència, que s'emmarca dins la sessió sobre conservació i preservació del patrimoni edificat, tindrà lloc el dimecres 16 de maig a les 18h, durant el congrés d'homenaje a l'arqueòleg Dr.Alberto López Mullor celebrat a la Universitat Autònoma de Barcelona.
David Baena, autor del projecte de rehabilitació del Castell de Sant Genís de Rocafort, i Pablo del Fresno, en nom de de Sistemes de Gestió de Patrimoni SCCL i el Centre d'Estudis Martorellencs, parlaran de l'Arqueologia de l'arquitectura aplicada a les esglésies de Santa Margarida i Sant Genís del Priorat a Martorell.

The conference, which is part of the session on conservation and preservation of the built heritage. will take place on Wednesdays 16th May at 6:00 pm during the homage to the archaeologist Dr.Alberto López Mullor celebrated at the Autonomous University of Barcelona. David Baena, as the author of the rehabilitation project of the Castle of Sant Genís de Rocafort, and Pablo del Fresno, on behalf of the Sistemes de Gestió de Patrimoni SCCL and Centre d'Estudis Martorellencs, will talk about the Archeology of architecture applied in the churches of Santa Margarida and Sant Genís del Priorat in Martorell.


S'INAUGURA L'EXPOSICIÓ "CONSTRUÏM LA NOVA BIBLIOTECA DE VIC"
OPENING OF THE EXHIBITION "BUILDING THE NEW LIBRARY OF VIC"La nova Biblioteca de Vic cada dia més a prop de ser una realitat. La fase de projecte tot just ha acabat i aquesta exposició permetrà donar a conèixer com serà el nou equipament cultural per dintre i per fora a l'espera de veure'l finalitzat.
L'exposició "Construïm la nova Biblioteca de Vic" inaugurada el passat divendres 20 d'abril, detalla el procés iniciat fa dos anys i consta de tres parts: una primera on es poden consultar les idees arquitectòniques presentades a la primera fase del concurs, una segona amb els quatre avantprojectes finalistes i la tercera amb la proposta guanyadora realitzada per BCQ.
Toni Casamor va participar amb un breu parlament a la inauguració, que va comptar amb la presència de l'Alcaldessa de Vic Anna Erra, les Regidores de cultura i urbanisme, i representants de Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i de la Delegació d'Osona del COAC.

The new Library of Vic every day it's closer to being a reality. The project phase has just ended and this exhibition will allow to show how will the new cultural equipment be, from the inside and the outside, waiting to see it finished.
The exhibition "We build the new Library of Vic" opened last Friday, April 20, details the process begun two years ago and consists of three parts: the first one where you can consult the architectural ideas presented in the first phase of the competition, one second with the four final draft finalists and the third with the winning proposal made by BCQ.
Toni Casamor participated with a brief parliament at the inauguration, which was attended by the Mayor of Vic, Anna Erra, the Councilors of Culture and Urban planning, and representatives of the Library Service of the Diputació de Barcelona and the Osona Delegation of the Catalonia Architects Chamber COAC.

La nueva Biblioteca de Vic cada día más cerca de ser una realidad. La fase de proyecto acaba de terminar y esta exposición permitirá dar a conocer cómo será el nuevo equipamiento cultural por dentro y por fuera a la espera de verlo finalizado.
La exposición "Construimos la nueva Biblioteca de Vic" inaugurada el pasado viernes 20 de abril, detalla el proceso iniciado hace dos años y consta de tres partes: una primera donde se pueden consultar las ideas arquitectónicas presentadas en la primera fase del concurso, una segunda con los cuatro anteproyectos finalistas y la tercera con la propuesta ganadora realizada por BCQ.
Toni Casamor participó con un breve parlamento a la inauguración, que contó con la presencia de la Alcaldesa de Vic Anna Erra, las Concejalas de Cultura y Urbanismo, y representantes de Servicio de Bibliotecas de la Diputación de Barcelona y de la Delegación de Osona del COAC.

Exposició "CONSTRUÏM LA NOVA BIBLIOTECA DE VIC"
Del 20 abril al 7 de juliol 2018
COAC delegació d'Osona (Plaça del Bisbe Oliba, 2, Vic)


LA BIBLIOTECA DE SANT GERVASI COM A EXEMPLE AL CATÀLEG DE L'EMPRESA SUÏSSA JANSEN
THE SANT GERVASI LIBRARY AS AN EXAMPLE IN THE THE SWISS COMPANY JANSEN CATALOGUE
La façana de la Biblioteca Joan Maragall a Sant Gervasi és un dels casos escollit per JANSEN per ilustrar el catàleg internacional de sistemes de perfils en acer. La marca suïssa va donar solució personalitzada als tancaments del mur cortina dels patis de llum dissenyats amb vidres de grans dimensions.

The façade of the Joan Maragall Library in Sant Gervasi in Barcelona is one of the cases chosen by JANSEN to illustrate the international catalog of steel profile systems. The Swiss brand gave a personalized solution to the curtain walls of the light courtyards designed with large windows.


LA BIBLIOTECA SANT GERVASI-JOAN MARAGALL PUBLICADA A ARCHITECTURE HIGHLIGHTS VOL.9
JOAN MARAGALL LIBRARY IN SANT GERVASI FEATURED IN ARCHITECTURE HIGHLIGTHS VOL.9
Nova publicació de la Biblioteca Sant Gervasi-Joan Maragall de Barcelona. L'editorial de Hong Kong Shanglin A&C acaba de publicar el volum 9 de la sèrie Architecture Highlights, un recull d'obres d'arquitectes internacionals que amb les seves intervencions han modificat, segons l'editor, el paisatge per contribuir a crear benestar i canviar a millor el nostre entorn.

New publication of the Sant Gervasi-Joan Maragall Library in Barcelona. The publisher Shanglin A&C has just issued volume 9 of the series Architecture Highlights, a collection of works by international architects whose interventions have modified, according to the publisher, the landscape contributing to create well-being and improve the environment. 
PUBLICAT AL NOU NÚMERO DE MARÇ DE LA REVISTA VIA CONSTRUCCIÓN EL CENTRE CÍVIC CAN CLARIANA CULTURAL
FEATURED IN LAST VIA CONSTRUCCIÓN MARCH ISSUE THE CAN CLARIANA CULTURAL COMMUNITY CENTER IN BARCELONAA l'últim número de Via Construcción 138 de març 2018 podreu trobar l'article que publiquen sobre el projecte del Centre Cívic Can Clariana Cultural a Barcelona, la rehabilitació d'un antic centre cívic com a sala polivalent de teatre.

En el nuevo número de Via Construcción 138 de marzo 2018 podreis leer el artículo que publican sobre el proyecto del Centro Cívico Can Clariana Cultural en Barcelona, la rehabilitación de un antiguo centro cívico como sala polivalente de teatro.

In the new issue of Via Construcción 138 March 2018 you will find the article they publish about the project of the Can Clariana Cultural Community Center in Barcelona, the rehabilitation of an old civic center as a multipurpose theater hall.


NUEVA NOMINACIÓN A UN PREMIO PARA EL CENTRE CÍVIC CAN CLARIANA CULTURAL!
NEW AWARD NOMINATION TO THE CAN CLARIANA CULTURAL COMMUNITY CENTER!Después de ser elegida para las Nominaciones de los premios Archdaily Obra del Año 2018, el Centro Cívico Can Clariana Cultural es nuevamente elegible para otra nominación, esta vez para los Premios Obra del Año ODA18 de arquitectura "en Español".
Durante las próximas dos semanas, los 15 finalistas de este premio de arquitectura hispanoamericana serán elegidos por votación popular. Si nuestra obra te ha inspirado, puedes NOMINARLA aquí, muchas gracias!!

After being elected to the Nominations of the Archdaily Awards of the Year 2018, the Can Clariana Cultural Community Center is again eligible for another nomination, this time for the ODA18 Work of the Year Awards for architecture "in Spanish".
During the next two weeks, the 15 finalists of this award for Spanish-American architecture will be elected by popular vote. If our work has inspired you, you can NOMINATE it here, thank you very much !!

BCQ PROJECTA LA NOVA BIBLIOTECA CENTRAL DE SANT CUGAT
BCQ DESIGNS THE NEW CENTRAL LIBRARY OF SANT CUGAT


Fa algunes setmanes, BCQ va guanyar el concurs de la Nova Biblioteca al Parc Ramon Barnils de Sant Cugat del Vallès. Us presentem la nostra proposta, un edifici a sota de la catifa del parc, però permeable a aquest i a la ciutat.
La geometria del nou edifici és orgànica, adaptant-se amb naturalitat a les geometries dels recorreguts de vianants i el relleu del parc. La coberta de l’edifici s’alçarà com un nou mirador que també podrà ser utilitzat com a espai de relaxació i lectura. Un nou camí, serpentejant, l’envolta i la incorpora al parc com un àmbit més del seu paisatge.
L’organització de la biblioteca en horitzontal, a través d'una planta principal i una planta primera-altell, disposa les peces principals a nivell de l’accés i facilita el seu ús. A l’interior, un gran espai en planta baixa, queda envoltat d’àmbits més petits que asseguren una dimensió humana, domèstica i còmoda pels usuaris de la biblioteca.
La coberta enjardinada converteix la biblioteca en un edifici especialment sostenible pel gran aïllament tèrmic que genera. La façana i tres patis interiors oberts a la coberta permeten l’entrada de llum i ventilació a les àrees centrals del conjunt.

BCQ recently won the New Library at the Parc Ramon Barnils in Sant Cugat del Vallès competition. We’re glad to present our proposal, a building below the park carpet, but permeable to this and to the city.
The geometry of the new building is organic, adapting naturally to the geometries of the pedestrian paths and the relief of the park. The cover of the building will rise as a new viewpoint that can also be used as a space for relaxation and reading. A new path, snaking, surrounds it and incorporates it into the park as just another landscape element.
The organization of the library in horizontal, through a main floor and a first floor-mezzanine, has the main pieces at the access level and facilitates its use. Inside, a large space on the ground floor is surrounded by smaller areas that ensure a human, domestic and comfortable dimension for its users.
The landscaped roof makes the library a particularly sustainable building due to the great thermal insulation it generates. The façade and three inner courtyards open to the roof allow the entrance of light and ventilation to the central areas of the ensemble.

Autor de Projecte, BCQ arquitectura barcelona | Promotor, Ajuntament de Sant Cugat del Vallès | Estructures, BAC Engineering | Instal·lacions, AIA Instal·lacions Arquitectòniques | Amidaments i Pressupost, FAHE Consulting Arquitectura | Anàlisi coordinació, BIMETRIC | Acústica, Acústica WEB | Estudi mediambiental, DEKRA Ambio | i visualitzacions, PLAY-TIME.
 

Copyright 2010 . All rights reserved . BCQ Arquitectes