INTERVENCIÓ DE MANEL PERIBÁÑEZ A LA JORNADA DE DEBAT #ENVOLVENTES ARQUITECTÓNICAS - 4 D'OCTUBRE A BARCELONA
MANEL PERIBÁÑEZ INVITED TO THE DISCUSSION DAY #ARCHITECHTONICAL SKINS - OCTOBER 4TH IN BARCELONA


Manel Peribánez explicarà en la seva intervenció, l'experiència de BCQ arquitectura barcelona en el disseny de les façanes de les seves obres més representatives des de punts de vista com la qualitat dels materials, l'eficiència constructiva, la sostenibilitat i la seva implicacio en els mecanismes de control ambiental de l'edifici.
La jornada que té lloc a Barcelona el dijous 4 d'octubre forma part del cicle de col·loquis professionals que organitza el Grupo Evetson en col·laboració amb Promateriales i Hostelpro.
Inscríu-te i consulta la resta de participants convidats!

Manel Peribáñez explicará durante su intervención, la experiencia de BCQ arquitectura barcelona en el diseño de las fachadas de sus obras más representativas desde puntos de vista como la calidad de los materiales, la eficiencia constructiva, la sostenibilidad y su implicación en los mecanismos de control ambiental del edificio.
La jornada que tendrà lugar el jueves 4 de octubre forma parte del ciclo de coloquios profesionales que organiza el Grupo Evetson en colaboración con Promateriales y Hostelpro.
Inscríbete y consulta el resto de participantes invitados!

Manel Peribánez will explain during his intervention, the BCQ arquitectura barcelona experience in the design of their most representative facades from points of view such as the quality of the materials, the constructive efficiency, the sustainability and their implication in the mechanisms of environmental control of the building.
The day wich will take place on thursday October 4th is part of the professional colloquium cycle organized by the Grupo Evetson in collaboration with Promateriales and Hostelpro magazines.
Sign up and check out the other participants invited to!

Organitza:


TONI CASAMOR EN EL CICLO DE DEBATES #DESAYUNOS DE INTERIORISMO EN ROCA BARCELONA GALLERY
TONI CASAMOR INVITED TO #INTERIOR DESIGN BREAKFASTS DISCUSSION TABLE AT ROCA BARCELONA GALLERY
El passat 25 de setembre va tenir lloc la segona sessió del cicle 'Desayunos de Interiorismo' que se celebra per tercera vegada aquest any 2018 a Roca Barcelona Gallery.
La taula de debat -Implicacions de la Nova Arquitectura- va comptar amb la participació de Toni Casamor de BCQ arquitectura barcelona, l'arquitecta a Energihaus Victòria Merchán Val, l'arquitecte en Straddle 3 David Juárez, i Vicente Sales de l'Observatori Tendències de l'Hàbitat AIDIMME, organitzador i moderador del col·loqui.
La sessió va debatre sobre tendències en arquitectura, sobretot en temes centrats en la sostenibilitat i l'exigència d'aconseguir espais cada vegada més eficients, materials i nous sistemes constructius, i reptes de l'urbanisme a l'actualitat.

El pasado 25 de septiembre tuvo lugar la segunda sesión del ciclo 'Desayunos de Interiorismo' que se celebra por tercera vez este año 2018 en Roca Barcelona Gallery. 
La mesa de debate -Implicaciones de la Nueva Arquitectura- contó con la participación de Toni Casamor de BCQ arquitectura barcelona, la arquitecta en Energihaus, Victoria Merchán Val, el arquitecto en Straddle 3 David Juárez, y Vicente Sales, del Observatorio Tendencias del Hábitat AIDIMME, organizador y moderador del coloquio.
La sesión debatió sobre tendencias en arquitectura, sobre todo en temas centrados en la sostenibilidad y la exigencia de conseguir espacios cada vez más eficientes, materiales y nuevos sistemas constructivos, y retos del urbanismo en la actualidad.

Last week on September 25, the second session of -Interior Design Breakfasts- series took place, which is being held for the third time this year in 2018 at the Roca Barcelona Gallery.
The discussion table -Implications of the New Architecture- counted with the participation of Toni Casamor from BCQ Barcelona architecture, the architect at Energihaus Victoria Merchán Val, the architect at Straddle 3 David Juárez, and Vicente Sales, from the AIDIMME Habitat Trends Observatory, organizer and moderator of the colloquium.
The session debated about trends in architecture, especially in topics focused on sustainability and the demand to achieve increasingly efficient spaces, materials and new construction systems, and challenges of urban planning today.


INICI DE CONSTRUCCIÓ DE L'AULA K AL PARC DE CAN ZAM, UN ESPAI MODULAR D'EDUCACIÓ AMBIENTAL
BEGINNING OF THE AULA K CONSTRUCTION, A MODULAR SPACE FOR ENVIRONMENTAL EDUCATION


El projecte consisteix en el disseny i construcció d'un mòdul prototip com a aula d'educació ambiental per instal·lar-se en diferents ubicacions de la xarxa de parcs de Barcelona. L'Aula K és un espai polivalent centrat principalment en activitats ambientals específiques tant per a grups escolars com per a famílies.
Està dissenyat per poder adaptar-se a qualsevol ubicació i orientació i construït amb sistemes industrialitzats en taller per optimitzar temps i cost.
Es preveu que la seva construcció es completi en poques setmanes.

El proyecto consiste en el diseño y construcción de un módulo prototipo como aula de educación ambiental para ser instalada en diferentes ubicaciones de la red de parques de Barcelona. El Aula K es un espacio polivalente centrado principalmente en actividades ambientales específicas tanto para grupos escolares como para familias.
Está diseñado para poder adaptarse a cualquier ubicación y orientación y construido con sistemas industrializados en taller para optimizar tiempo y coste.
Se prevé que su construcción se complete en pocas semanas.

The project involves the design and construction of a prototype module for Environmental Education Classroom to be installed in different locations in the parks network of Barcelona. The Aula K classroom is a multipurpose space focused mainly to specific environmental activities to school groups as well as families.
It is designed to be able to adapt itself to any location and orientation and built with industrialized systems in workshop to optimize time and cost.
It's completion is expected in a few weeks.


LA BIBLIOTECA DE SANT GERVASI EN L'EXPOSICIÓ "SPANISH ARCHITECTURES CRÓNICA DESDE EUROPA" EUMIESAWARD
THE SANT GERVASI LIBRARY SHOWN IN THE EXHIBITION "SPANISH ARCHITECTURES CRÓNICA DESDE EUROPA" EUMIESAWARD

La biblioteca Joan Maragall a Sant Gervasi, entre les obres recollides en l'Exposició "Spanish Architectures Crónica desde Europa", una mostra de les obres construïdes a Espanya o al continent per arquitectes espanyols nominades al Premi d'Arquitectura Contemporània de la Unió Europea - Premi Mies van der Rohe durant els seus 30 anys d'història.
L'exposició es va inaugurar ahir dijous 6 de setembre i es pot visitar fins al 28 d'octubre a la Sala La Arquería Nuevos Ministerios de Madrid. 

La biblioteca Joan Maragall en Sant Gervasi, entre las obras recogidas en la Exposición "Spanish Architectures Crónica desde Europa", una muestra de las obras construidas en España o en el continente por arquitectos españoles nominadas al Premio de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea – Premio Mies van der Rohe durante sus 30 años de historia.
La exposición se inauguró ayer jueves 6 de septiembre y se puede visitar hasta el 28 de octubre en la Sala La Arquería Nuevos Ministerios en Madrid.

The Joan Maragall library in Sant Gervasi, among the works shown in the exhibition "Spanish Architectures Chronicle from Europe", an exposition of the works built in Spain or in Europe by Spanish architects nominated for The European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award during its 30-year history.
The exhibition was opened yesterday September 6th and can be visited until October 28th at La Arquería Nuevos Ministerios room in Madrid.
DAVID BAENA ASSISTEIX A L'ENTREGA DELS PREMIS SOLUCIONS CONSTRUCTIVES PLADUR PER A ESTUDIANTS D'ARQUITECTURA
DAVID BAENA ATTENDS TO THE AWARDS CEREMONY OF CONSTRUCTION SOLUTIONS PLADUR FOR ARCHITECTURE STUDENTSL'empresa Pladur va donar a conèixer el passat 18 de juny els guanyadors de la edició d'aquest any del concurs Solucions Constructives, al que anualment poden optar estudiants d'escoles d'arquitectura d'Espanya i Portugal. Sota el lema d'aquest any, "Escape a la ficción", l'objectiu era projectar un espai lúdic i cultural a l'Azucarera de San Isidro a Granada, patrimoni industrial del s.XX.
David Baena, com a professor de construcció de la UIC School of Architecture i coordinador d'aquest guardó a l'escola, va acompanyar a recollir el premi atorgat a Eduard Pages, guanyador del Premi Local en representació de la UIC amb el seu treball "Ribera i Agua". Presidien l'acte Laureano Matas, secretari del CSCAE, Manuel Pedreirinho, president de la Ordem dos Arquitectos de Portugal i el director general de Pladur, Enrique Ramírez.

La empresa Pladur dio a conocer el pasado 18 de junio los ganadores de la edición de este año del concurso Soluciones Constructivas, al que anualmente pueden optar estudiantes de escuelas de arquitectura de España y Portugal. Bajo el lema de este año, "Escape a la ficción", el objetivo era proyectar un espacio lúdico y cultural a la Azucarera de San Isidro en Granada, patrimonio industrial del s.XX.
David Baena, como profesor de construcción de la UIC School of Architecture y coordinador de este galardón en la escuela, acompañó a recoger el premio otorgado a Eduard Pages, ganador del Premio Local en representación de la UIC con su trabajo "Ribera y Agua". Presidían el acto Laureano Matas, secretario del CSCAE, Manuel Pedreirinho, presidente de la Ordem dos Arquitectos de Portugal y el director general de Pladur, Enrique Ramírez.

LA REVISTA ITALIANA AREA INCLOU TRES OBRES DE BCQ A LA SEVA SECCIÓ D'ITINERARIS D'ARQUITECTURA CONTEMPORÀNEA
ITALIAN MAGAZINE AREA INCLUDES THREE WORKS OF BCQ IN ITS LAST ARCHITECTURAL CONTEMPORARY ITINERARY SECTION

La revista italiana d'arquitectura Area inclou al seu últim número tres obres de BCQ en la seva secció d'itineraris d'arquitectura contemporània, dedicat aquesta vegada a Barcelona. Són l'edifici d'oficines de la Tresoreria de la Seguretat Social a Ciutat Vella, la Biblioteca Joan Maragall a Sant Gervasi i l'espai Can Clariana Cultural a Sant Andreu. 

The Italian architecture magazine Area, includes three projects by BCQ in its section of architectural contemporary itineraries dedicated this time to Barcelona. These are the office building of the Social Security Treasury in Ciutat Vella, the Joan Maragall Library in Sant Gervasi and the Can Clariana Cultural community center in Sant Andreu.
TONI CASAMOR PRESENTA, JUNTO CON JOAN SANTACANA (UB) EL PROYECTO DEL MUSEO DE LA GUERRA CIVIL EN TERUEL
TONI CASAMOR PRESENTS, ALONG WITH JOAN SANTACANA (UB) THE SPANISH CIVIL WAR MUSEUM PROJECT IN TERUEL.

 

El anteproyecto del futuro "Museo de la Guerra Civil. Batalla de Teruel" fué presentado ayer en Teruel por el Gobierno de Aragón, promotor del proyecto, y los co-autores Joan Santacana historiador de la Universidad de Barcelona y Toni Casamor de BCQ Arquitectes.
La propuesta arquitectónica, que prevé un espacio de 3.500 metros cuadrados y constarà de tres plantas, se relaciona con el paisaje y la tierra de Teruel, algo que se reflejará desde la misma entrada al edificio puesto que la visita se iniciará en una planta semisubterránea, donde se ubicarán las exposiciones y el auditorio. En planta baja se situará el jardín dedicado a la memoria y en la superior, el centro de documentación.
Por otro lado el proyecto se plantea como una contribución a mejorar la fachada de la ciudad orientada al rio Turia. El centro expositivo podría duplicar su superficie en una segunda fase.
Los responsables políticos y los historiadores han destacado la importancia de este museo como un espacio que contendrá materiales originales y relatará la Guerra Civil desde el punto de vista militar, aunque su prioridad será mostrar el impacto de la contienda desde la perspectiva de la población civil. El proyecto se presenta como un referente internacional al ser el primer gran museo de España sobre este conflicto que pueda facilitar una "reflexión profunda" a través de una panorámica global.
El proyecto se encuentra en fase de redacción y se espera que pueda licitar su construcción a finales de año o inicios del próximo.

L'avantprojecte del futur "Museu de la Guerra Civil. Batalla de Teruel" va ser presentat ahir a Terol pel Govern d'Aragó, promotor del projecte, i els co-autors Joan Santacana historiador de la Universitat de Barcelona i Toni Casamor de BCQ Arquitectes.
La proposta arquitectònica, que preveu un espai de 3.500 metres quadrats i constarà de tres plantes, es relaciona amb el paisatge i la terra de Terol, el que es reflectirà des de la mateixa entrada a l'edifici ja que la visita s'iniciarà en una planta semisoterrada, on s'ubicaran les exposicions i l'auditori. A la planta baixa se situarà el jardí dedicat a la memòria i en la superior, el centre de documentació.
D'altra banda el projecte es planteja com una contribució a millorar la façana de la ciutat orientada al riu Túria. El centre expositiu podria duplicar la seva superfície en una segona fase.
Els responsables polítics i els historiadors han destacat la importància d'aquest museu com un espai que contindrà materials originals i relatarà la Guerra Civil des del punt de vista militar, encara que la seva prioritat serà mostrar l'impacte de la contesa des de la perspectiva de la població civil. El projecte es presenta com un referent internacional en ser el primer gran museu d'Espanya sobre aquest conflicte que pugui facilitar una "reflexió profunda" a través d'una panoràmica global.
El projecte es troba en fase de redacció i s'espera que pugui licitar la seva construcció a finals d'any o inicis del pròxim.


The project of the future "Museum of the Civil War. Battle of Teruel" was presented yesterday in Teruel by the Government of Aragon, promoter of the project, and the co-authors Joan Santacana, historian of the University of Barcelona and Toni Casamor of BCQ Arquitectes.
The architectural proposal, which provides a space of 3,500 square meters and consist of three floors, is related to the landscape and land of Teruel, something that will be reflected from the entrance to the building since the visit will start in a semi-subterranean plant, where the exhibitions and the auditorium will be located. On the ground floor will be the garden dedicated to memory and the upper one, the documentation center.
On the other hand, the project is proposed as a contribution to improving the façade of the city facing the Turia river. The exhibition center could double its surface in a second phase.
Political leaders and historians have highlighted the importance of this museum as a space that will contain original materials and will relate the Civil War from the military point of view, although its priority will be to show the impact of the war from the perspective of the civilian population. The project is presented as an international reference as it is the first great museum in Spain about this conflict that can facilitate a "deep reflection" through a global point of view.
The project is currently in the drafting phase and it is expected that it may be tendered for its construction by the end of the year or the beginning of the next.


Press clipping:

XERRADA DE TONI CASAMOR A L'EXPOSICIÓ AL COAC OSONA SOBRE EL PROJECTE DE LA NOVA BIBLIOTECA DE VIC
TONI CASAMOR TALK AT COAC OSONA'S EXHIBITION ON THE NEW LIBRARY OF VIC PROJECT


Xerrada de Toni Casamor avui al COAC Osona per presentar els ultims detalls del projecte executiu redactat del nou equipament cultural. La conferència té lloc dins del marc de l’exposició "Construïm la nova Biblioteca de Vic", i és una de les dues xerrades col·loquis organitzades, a la sala d’actes del COAC Osona sobre el projecte.
Talk by Toni Casamor today at Catalonian Architect's Chamber in Osona to present the latest details of the construction project of the new cultural equipment. The lecture takes place within the framework of the exhibition "Building the new Library of Vic", and it is one of the two talks organized in the conference hall of the COAC Osona on the project.

Dijous 17 de maig a les 19 h Thursday May 17th 7 pm
“La nova biblioteca de Vic: arbres, llibres, boira i record”
“The new Library of Vic: trees, books, mist and memory”
Toni Casamor, BCQ Arquitectes

Dimecres, 6 de juny a les 19 h  Wednesday June 6th 7 pm
“Lectura, informació, creació, aprenentatge i innovació: què imaginem per a la nova biblioteca?”
"Reading, information, creation, learning and innovation: what do we imagine for the new library?"
Marta Cano, gerent del Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona

Foto cortesia Ajuntament de Vic.

PROPERA CONFERÈNCIA DE DAVID BAENA SOBRE L'ARQUEOLOGIA DE L'ARQUITECTURA: CASTELL DE SANT GENÍS DE ROCAFORT
NEXT LECTURE BY DAVID BAENA ON THE ARCHEOLOGY OF ARCHITECTURE: THE CASTELL OF SANT GENÍS DE ROCAFORTLa conferència, que s'emmarca dins la sessió sobre conservació i preservació del patrimoni edificat, tindrà lloc el dimecres 16 de maig a les 18h, durant el congrés d'homenaje a l'arqueòleg Dr.Alberto López Mullor celebrat a la Universitat Autònoma de Barcelona.
David Baena, autor del projecte de rehabilitació del Castell de Sant Genís de Rocafort, i Pablo del Fresno, en nom de de Sistemes de Gestió de Patrimoni SCCL i el Centre d'Estudis Martorellencs, parlaran de l'Arqueologia de l'arquitectura aplicada a les esglésies de Santa Margarida i Sant Genís del Priorat a Martorell.

The conference, which is part of the session on conservation and preservation of the built heritage. will take place on Wednesdays 16th May at 6:00 pm during the homage to the archaeologist Dr.Alberto López Mullor celebrated at the Autonomous University of Barcelona. David Baena, as the author of the rehabilitation project of the Castle of Sant Genís de Rocafort, and Pablo del Fresno, on behalf of the Sistemes de Gestió de Patrimoni SCCL and Centre d'Estudis Martorellencs, will talk about the Archeology of architecture applied in the churches of Santa Margarida and Sant Genís del Priorat in Martorell.


S'INAUGURA L'EXPOSICIÓ "CONSTRUÏM LA NOVA BIBLIOTECA DE VIC"
OPENING OF THE EXHIBITION "BUILDING THE NEW LIBRARY OF VIC"La nova Biblioteca de Vic cada dia més a prop de ser una realitat. La fase de projecte tot just ha acabat i aquesta exposició permetrà donar a conèixer com serà el nou equipament cultural per dintre i per fora a l'espera de veure'l finalitzat.
L'exposició "Construïm la nova Biblioteca de Vic" inaugurada el passat divendres 20 d'abril, detalla el procés iniciat fa dos anys i consta de tres parts: una primera on es poden consultar les idees arquitectòniques presentades a la primera fase del concurs, una segona amb els quatre avantprojectes finalistes i la tercera amb la proposta guanyadora realitzada per BCQ.
Toni Casamor va participar amb un breu parlament a la inauguració, que va comptar amb la presència de l'Alcaldessa de Vic Anna Erra, les Regidores de cultura i urbanisme, i representants de Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i de la Delegació d'Osona del COAC.

The new Library of Vic every day it's closer to being a reality. The project phase has just ended and this exhibition will allow to show how will the new cultural equipment be, from the inside and the outside, waiting to see it finished.
The exhibition "We build the new Library of Vic" opened last Friday, April 20, details the process begun two years ago and consists of three parts: the first one where you can consult the architectural ideas presented in the first phase of the competition, one second with the four final draft finalists and the third with the winning proposal made by BCQ.
Toni Casamor participated with a brief parliament at the inauguration, which was attended by the Mayor of Vic, Anna Erra, the Councilors of Culture and Urban planning, and representatives of the Library Service of the Diputació de Barcelona and the Osona Delegation of the Catalonia Architects Chamber COAC.

La nueva Biblioteca de Vic cada día más cerca de ser una realidad. La fase de proyecto acaba de terminar y esta exposición permitirá dar a conocer cómo será el nuevo equipamiento cultural por dentro y por fuera a la espera de verlo finalizado.
La exposición "Construimos la nueva Biblioteca de Vic" inaugurada el pasado viernes 20 de abril, detalla el proceso iniciado hace dos años y consta de tres partes: una primera donde se pueden consultar las ideas arquitectónicas presentadas en la primera fase del concurso, una segunda con los cuatro anteproyectos finalistas y la tercera con la propuesta ganadora realizada por BCQ.
Toni Casamor participó con un breve parlamento a la inauguración, que contó con la presencia de la Alcaldesa de Vic Anna Erra, las Concejalas de Cultura y Urbanismo, y representantes de Servicio de Bibliotecas de la Diputación de Barcelona y de la Delegación de Osona del COAC.

Exposició "CONSTRUÏM LA NOVA BIBLIOTECA DE VIC"
Del 20 abril al 7 de juliol 2018
COAC delegació d'Osona (Plaça del Bisbe Oliba, 2, Vic)


LA BIBLIOTECA DE SANT GERVASI COM A EXEMPLE AL CATÀLEG DE L'EMPRESA SUÏSSA JANSEN
THE SANT GERVASI LIBRARY AS AN EXAMPLE IN THE THE SWISS COMPANY JANSEN CATALOGUE
La façana de la Biblioteca Joan Maragall a Sant Gervasi és un dels casos escollit per JANSEN per ilustrar el catàleg internacional de sistemes de perfils en acer. La marca suïssa va donar solució personalitzada als tancaments del mur cortina dels patis de llum dissenyats amb vidres de grans dimensions.

The façade of the Joan Maragall Library in Sant Gervasi in Barcelona is one of the cases chosen by JANSEN to illustrate the international catalog of steel profile systems. The Swiss brand gave a personalized solution to the curtain walls of the light courtyards designed with large windows.


LA BIBLIOTECA SANT GERVASI-JOAN MARAGALL PUBLICADA A ARCHITECTURE HIGHLIGHTS VOL.9
JOAN MARAGALL LIBRARY IN SANT GERVASI FEATURED IN ARCHITECTURE HIGHLIGTHS VOL.9
Nova publicació de la Biblioteca Sant Gervasi-Joan Maragall de Barcelona. L'editorial de Hong Kong Shanglin A&C acaba de publicar el volum 9 de la sèrie Architecture Highlights, un recull d'obres d'arquitectes internacionals que amb les seves intervencions han modificat, segons l'editor, el paisatge per contribuir a crear benestar i canviar a millor el nostre entorn.

New publication of the Sant Gervasi-Joan Maragall Library in Barcelona. The publisher Shanglin A&C has just issued volume 9 of the series Architecture Highlights, a collection of works by international architects whose interventions have modified, according to the publisher, the landscape contributing to create well-being and improve the environment. 
PUBLICAT AL NOU NÚMERO DE MARÇ DE LA REVISTA VIA CONSTRUCCIÓN EL CENTRE CÍVIC CAN CLARIANA CULTURAL
FEATURED IN LAST VIA CONSTRUCCIÓN MARCH ISSUE THE CAN CLARIANA CULTURAL COMMUNITY CENTER IN BARCELONAA l'últim número de Via Construcción 138 de març 2018 podreu trobar l'article que publiquen sobre el projecte del Centre Cívic Can Clariana Cultural a Barcelona, la rehabilitació d'un antic centre cívic com a sala polivalent de teatre.

En el nuevo número de Via Construcción 138 de marzo 2018 podreis leer el artículo que publican sobre el proyecto del Centro Cívico Can Clariana Cultural en Barcelona, la rehabilitación de un antiguo centro cívico como sala polivalente de teatro.

In the new issue of Via Construcción 138 March 2018 you will find the article they publish about the project of the Can Clariana Cultural Community Center in Barcelona, the rehabilitation of an old civic center as a multipurpose theater hall.


NUEVA NOMINACIÓN A UN PREMIO PARA EL CENTRE CÍVIC CAN CLARIANA CULTURAL!
NEW AWARD NOMINATION TO THE CAN CLARIANA CULTURAL COMMUNITY CENTER!Después de ser elegida para las Nominaciones de los premios Archdaily Obra del Año 2018, el Centro Cívico Can Clariana Cultural es nuevamente elegible para otra nominación, esta vez para los Premios Obra del Año ODA18 de arquitectura "en Español".
Durante las próximas dos semanas, los 15 finalistas de este premio de arquitectura hispanoamericana serán elegidos por votación popular. Si nuestra obra te ha inspirado, puedes NOMINARLA aquí, muchas gracias!!

After being elected to the Nominations of the Archdaily Awards of the Year 2018, the Can Clariana Cultural Community Center is again eligible for another nomination, this time for the ODA18 Work of the Year Awards for architecture "in Spanish".
During the next two weeks, the 15 finalists of this award for Spanish-American architecture will be elected by popular vote. If our work has inspired you, you can NOMINATE it here, thank you very much !!

BCQ PROJECTA LA NOVA BIBLIOTECA CENTRAL DE SANT CUGAT
BCQ DESIGNS THE NEW CENTRAL LIBRARY OF SANT CUGAT


Fa algunes setmanes, BCQ va guanyar el concurs de la Nova Biblioteca al Parc Ramon Barnils de Sant Cugat del Vallès. Us presentem la nostra proposta, un edifici a sota de la catifa del parc, però permeable a aquest i a la ciutat.
La geometria del nou edifici és orgànica, adaptant-se amb naturalitat a les geometries dels recorreguts de vianants i el relleu del parc. La coberta de l’edifici s’alçarà com un nou mirador que també podrà ser utilitzat com a espai de relaxació i lectura. Un nou camí, serpentejant, l’envolta i la incorpora al parc com un àmbit més del seu paisatge.
L’organització de la biblioteca en horitzontal, a través d'una planta principal i una planta primera-altell, disposa les peces principals a nivell de l’accés i facilita el seu ús. A l’interior, un gran espai en planta baixa, queda envoltat d’àmbits més petits que asseguren una dimensió humana, domèstica i còmoda pels usuaris de la biblioteca.
La coberta enjardinada converteix la biblioteca en un edifici especialment sostenible pel gran aïllament tèrmic que genera. La façana i tres patis interiors oberts a la coberta permeten l’entrada de llum i ventilació a les àrees centrals del conjunt.

BCQ recently won the New Library at the Parc Ramon Barnils in Sant Cugat del Vallès competition. We’re glad to present our proposal, a building below the park carpet, but permeable to this and to the city.
The geometry of the new building is organic, adapting naturally to the geometries of the pedestrian paths and the relief of the park. The cover of the building will rise as a new viewpoint that can also be used as a space for relaxation and reading. A new path, snaking, surrounds it and incorporates it into the park as just another landscape element.
The organization of the library in horizontal, through a main floor and a first floor-mezzanine, has the main pieces at the access level and facilitates its use. Inside, a large space on the ground floor is surrounded by smaller areas that ensure a human, domestic and comfortable dimension for its users.
The landscaped roof makes the library a particularly sustainable building due to the great thermal insulation it generates. The façade and three inner courtyards open to the roof allow the entrance of light and ventilation to the central areas of the ensemble.

Autor de Projecte, BCQ arquitectura barcelona | Promotor, Ajuntament de Sant Cugat del Vallès | Estructures, BAC Engineering | Instal·lacions, AIA Instal·lacions Arquitectòniques | Amidaments i Pressupost, FAHE Consulting Arquitectura | Anàlisi coordinació, BIMETRIC | Acústica, Acústica WEB | Estudi mediambiental, DEKRA Ambio | i visualitzacions, PLAY-TIME.

CONFERÈNCIA "LA MADERA QUE VIENE" DE DAVID BAENA A ARCHITECT@WORK BARCELONA
LECTURE "WOOD IS BACK TO STAY" OF DAVID BAENA AT ARCHITECT@WORK BARCELONA


David Baena, soci de BCQ i professor de construcció de la UIC School of Architecture de Barcelona, ha estat convidat per Architect@Work a participar al programa de conferències a l'edició d'enguany a Barcelona. A@W és un fira exclusiva especialitzada en innovació i novetats del sector de la construcció per a arquitectes i interioristes.
Si vols assistir a la conferència et convidem! 
Utilitza el Codi 110 i enregistra't per aconseguir la teva acreditació gratuita.

David Baena, partner of BCQ and construction Professor of the UIC School of Architecture in Barcelona, has been invited by Architect@Work to participate in the seminars program at this year's edition in Barcelona. A@W is an exclusive exhibition specialized in innovation and trends in the construction sector for architects and interior designers.
If you want to attend the lecture, we invite you!
Use Code 110 and register to get your free accreditation.


Architect@Work Barcelona
LA MADERA QUE VIENE - WOOD IS BACK TO STAY
14 Febrer 15:00h - Feb 14, 2018, 3:00 pm
CCIB - Centre de Convencions International de Barcelona
Plaça de Willy Brandt, 11-14. Barcelona (Fòrum)VIDA ACTIVA AL PEU DEL CASTELL DE CARDONA
ACTIVE LIFE AT THE FOOT OF THE CARDONA CASTLE
El projecte se situa dins el Pla Cardona Integral, iniciativa promoguda per l'Ajuntament de Cardona amb l’estreta col·laboració i patrocini de la Fundació SHE que pretén convertir Cardona en una Vila saludable.
El projecte redactat per BCQ, basat en la idea inicial definida als estudis previs per VAMOS Architects (Nova York), s'ubica dins l’àrea esportiva de Cardona situada a la Ctra, de la Mina i la Ctra. del Miracle, i consta de dos elements clarament diferenciats: per una banda el Nou Camp de futbol i per l’altre l’Edifici de serveis, que comprèn una zona porxada i un àrea interior.
Durant les obres d’estabilització del terreny queden al descobert un nombre important de restes d'alt valor arqueològic de diferents èpoques. Conscients de la importància patrimonial del jaciment, s’adequa el projecte per tal d’evidenciar les restes, la majoria a la zona porxada, i possibilitar el màxim possible l’accés a les zones més representatives de les mateixes.
El Nou Camp de futbol se situa sobre la plataforma del camp actual i es tracta d’un camp de futbol reglamentari de gespa artificial envoltat per un àrea d’escalfament de cautxú tipus tartan.
L’accés al nou edifici de vestidors es farà a través d’un gran porxo exterior situat a una rasant pròxima a l’actual de la carreta de la Mina. Des d’aquest, unes escales ens condueixen al nivell de vestidors situat dos grades per sobre del nivell del camp. En aquest nivell es troben les diferents peces de programa.
Un altre dels trets més significatius del projecte ha estat la voluntat de convertir la Carretera de la Mina en passeig mirador enjardinat sense obstacles visuals i amb vistes dirigides cap al conjunt monumental del Castell de Cardona i La Vall Salina.

The project is part of the Cardona Integral Plan, an initiative promoted by the Cardona Council with the close collaboration and sponsorship of the SHE Foundation which aims to turn Cardona into a healthy city.
The project designed by BCQ, based on the initial idea defined in the preliminary draft written by VAMOS Architects (New York), is located in the sports area of Cardona located at Ctra, de la Mina and Carretera del Miracle roads, and consists of two clearly differentiated elements: on the one hand, the new soccer field and on the other the service building, which includes a porch area and an interior area.
During the earth stabilization works, a large number of remains of high archaeological value from different periods were discovered. Aware of the heritage importance of the site, the project was adapted to show the remains, most of them in the porch area, and make possible the access to the most representative areas of the same.
The new soccer field is located on the platform of the current field and it’s an artificial lawn football pitch surrounded by a tartan-type rubber warming area.
The access to the new locker room building is planned through a large exterior porch located at a slope near the La Mina road. From here, some stairs lead us to the level of locker rooms located two grades above the level of the field. At this level, there are the different pieces of the program.
Another of the most significant features of the project is the willingness to turn the Carretera de la Mina into a landscaped lookout promenade, with no visual obstacles and with views towards the monumental setting of the Cardona Castle and the Salt Basin (La Vall Salina).

Autors, VAMOS Architects (Estudis Previs), BCQ arquitectura barcelona | Promotor, Ajuntament de Cardona, Fundació SHE | Constructor, GICSA | Estructures, STATIC Enginyeria | Instal·lacions, INGÈNIA | Fotos, Mika Iitomi, BCQ

NOMINA EL CENTRE CÍVIC CAN CLARIANA CULTURAL PER ALS PREMIS ARCHDAILY 2018 BUILDING OF THE YEAR!
NOMINATE CAN CLARIANA CULTURAL CIVIC CENTER FOR THE ARCHDAILY 2018 BUILDING OF THE YEAR AWARDS!


El Centre Cívic Can Clariana Cultural ha estat escollit per ser Nominat als Premis 2018 Building of the Year Awards, convocats per la plataforma d'arquitectura ArchDaily. Els Nominats i Guanyadors surten per votació popular, així que us animem que el voteu i compartiu entre els vostres contactes!!
Podeu votar a través del següent link, bé amb facebook o enregistrant-vos a la plataforma:

NOMINA ara el projecte de BCQ!

Moltes gràcies pel vostre recolçament!

ArchDaily has just launched the 2018 Building of the Year Awards and the Can Clariana Cultural Community Center is eligible for nomination in the cultural architecture category. Nominated and Winners are chosen by people’s votation so we encourage you to vote it and share it with your contacts!
You can vote through the following link via Facebook or registering in Archdaily's platform:

NOMINATE BCQ's project now!

Thank you very much for your support!


EL NOU CENTRE D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DE FIGUERES ESTARÀ ACABAT AL MAIG
THE NEW PRIMARY HEALTH CENTER IN FIGUERES WILL BE COMPLETED NEXT MAYLes obres del nou CAP de Figueres estan punt de finalitzar. El nou Centre d'Atenció Primària de 2.098m2 que donarà cobertura al sector Sud de la ciutat començarà a funcionar d'aquí quatre mesos.
The works of the new CAP of Figueres are about to finish. The new 2.098m2 Primary Care Center that will cover the South sector of the city will start operating in four months.

Diari de Girona
Setmanari de l'Alt EmpordàBCQ REHABILITA ESPAIS CLAU A LA CIUTAT DE CARDONA: AUDITORI VALENTÍ FUSTER
BCQ REHABILITES KEY SPACES TO THE CITY OF CARDONA: VALENTÍ FUSTER AUDITORIUM

L'Auditori Valentí Fuster es converteix en el nou centre de convencions de Cardona situat a l'antic "Cine Moderno". El projecte de rehabilitació realitzat per BCQ Arquitectes, ha estat impulsat per l'Ajuntament de Cardona i la Fundació SHE, de la que el reconegut cardiòleg és president i que treballa per promoure hàbits de vida saludables.
El nou equipament és juntament amb el Camp de Vida Activa, una de les peces clau del projecte Cardona Integral per convertir la vila en una ciutat saludable.
El projecte ha consistit en la rehabilitació interior del “Cine Moderno” i els locals annexos com a centre de convencions. Aquesta rehabilitació afecta principalment a l’àrea interior de l’edifici ocupat actualment pel cine i a la modificació de l’estructura compositiva de una de les façanes-tester de l’edifici, generant noves obertures que, a la vegada donen visibilitat al nou centre de convencions.
La rehabilitació del “Cine Moderno” representa una oportunitat notable per tal de recuperar aquest històric equipament per a la ciutat, per una banda com a espai per la realització d’activitats professionals relacionades amb la ciència i la tècnica, i per l’altra com a espai destinat a la cultura en la seva dimensió més artística.
Per això es planteja un Auditori el màxim de funcional possible per tal de facilitar l’ús divers dels espais, implicant una important racionalització de les instal·lacions.

The Valentí Fuster Auditorium becomes the new conventions center of Cardona located in the old "Cine Moderno" facilities. The rehabilitation project carried out by BCQ Arquitectes has been promoted by the City of Cardona and the SHE Foundation, of which the renowned cardiologist is president and works to promote healthy lifestyle habits.
The new facility is, together with the Active Life Camp, one of the key pieces of the Cardona Integral project to turn the village into a healthy city.
The project consisted of the interior rehabilitation of "Cine Moderno" and the annexed premises as a convention center. This rehabilitation affects mainly the interior area of ​​the building occupied at the moment by the cinema and the modification of the compositional structure of one of the front-facades of the building, generating new openings that, at the same time, give visibility to the new center of conventions
The rehabilitation of "Cine Moderno" represents a remarkable opportunity to recover this historical equipment for the city, on the one hand as a space for carrying out professional activities related to science and technology, and on the other as a space destined for culture in its most artistic dimension.
That is why the Auditorium is considered as functional as possible in order to facilitate the diverse use of spaces, implying a significant rationalization of the facilities.


Promotor. Fundació Privada SHE, Ajuntament de Cardona | Constructora. GICSA, Constructora del Cardoner | Estructures. STATIC Enginyeria | Instal·lacions. INGÈNIA | Aparellador. Núria Vilaplana | Fotos. Mika Iitomi, BCQ

TV3 EMET AQUEST DISSABTE L'ESPECIAL EN HOMENATGE AL PATINATGE CATALÀ DES DEL PAVELLÓ D'ESPORTS D'OLOT
ON NATIONAL TV3 THIS SATURDAY, SPECIAL SHOW AS A TRIBUTE TO CATALAN ROLLER SKATING FROM THE SPORTS HALL IN OLOT

Imatges @esport3 @Olotuit 

Aquest dissabte 6 de gener s'emetrà a les 19:50h per TV3 l'especial SOBRE RODES dedicat al patinatge artístic català. El pavelló escollit per la gala ha estat el Pavelló Municipal d'Esports d'Olot, projectat per BCQ i on s'entrena regularment el CPA Olot varies vegades campió del món en aquesta modalitat. Les imatges són espectaculars!

This Saturday, January 6th at 7:50 p.m., Catalan national TV3 will be broadcasting the special SOBRE RODES (on wheels) dedicated to Catalan artistic skating. The Municipal Sports Hall chosen for the event has been the Municipal Sports Hall of Olot, designed by BCQ and where the World's champion Olot artistic akating club trains regularly. The preview images are spectacular!EL CENTRE CÍVIC CAN CLARIANA CULTURAL ES PUBLICA A DIVERSES PLATAFORMES D'ARQUITECTURA
THE CAN CLARIANA CULTURAL COMMUNITY CENTER IS FEATURED IN SEVERAL ARCHITECTURE PLATFORMS


Després de la seva inauguració el passat mes de Juliol, el projecte del nou centre cívic Can Clariana Cultural al barri de El Congrés i Els Indians de Barcelona, varies publicacions digitals especialitzades nacionals i internacionals s'han fet ressó de l'ultim projecte acabat de l'estudi.
Us recollim aquí sota els links:

After its opening last July, the project of the new Can Clariana Cultural community center in El Congrés and Els Indians district of Barcelona, several specialized national and international digital publications have featured the latest completed project of BCQ. 

PARTICIPACIÓ DE DAVID BAENA A LA SETENA EDICIÓ DE GRANDES PROYECTOS DE ARQUITECTURA BARCELONA - GRUPO VIA
DAVID BAENA PARTICIPATES AT THE 7TH EDITION OF GRANDES PROYECTOS DE ARQUITECTURA BARCELONA - GRUPO VIA


David Baena ha presentat dos dels últims treballs en marxa de BCQ a la darrera edició de Grandes Proyectos de Arquitectura Barcelona, esdeveniment organitzat per Grupo Vía, que aquest dimarts 21 de novembre ha reunit a una selecció de nou despatxos de la ciutat per compartir els seus últims treballs en curs tant dins com fora de la capital catalana. 
Un dels projectes exposats pel soci fundador de BCQ va ser el futur Hotel Bitágora en Viladecans, un nou hotel quatre estrelles superior de 12 plantes i 204 habitacions que comptarà amb espais d'ús comercial en el conjunt Bitàgora al costat del Parc de la Marina i el Viladecans Business Park. El volum del nou hotel es planteja com un volum icònic que no obstant això, és permeable en planta baixa doncs podrà ser travessat comunicant l'espai urbà amb el parc. 
Per altra banda es va presentar també l'últim concurs guanyat de l'estudi, la Nova Biblioteca Gabriel Ferrater a Sant Cugat del Vallès. Aquest edifici es planteja semienterrat sota el parc amb una organització senzilla en horitzontal a través d'una planta principal i una planta primera o altell, i amb la coberta enjardinada, el que converteix la biblioteca en un edifici especialment sostenible i que permet mantenir així l'espai verd existent. 

David Baena has explained two of the latest BCQ works in progress in the last edition of Grandes Proyectos de Arquitectura Barcelona, ​​an event organized by Grupo Vía, which this Tuesday November 21, has brought together a selection of nine offices in the city to share their latest works both inside and outside the Catalan capital.
One of the projects presented by the founding partner of BCQ was the new Hotel Bitàgora in Viladecans, a new four-star superior hotel with 12 floors and 204 rooms that will have commercial use spaces in the Viladecans Bitàgora complex, next to the La Marina Park and the Viladecans Business Park. The volume of the new hotel is considered as an iconic volume that, nevertheless, is permeable on the ground floor, because it can be crossed communicating the urban space with the park.
On the other hand, the last competition won by the studio, the New Gabriel Ferrater Library in Sant Cugat del Vallès, was also featured. This building is planned underground in the park with a simple organization in horizontal through a main floor and a first floor or mezzanine. With a landscaped roof, it makes the library a particularly sustainable building that allows to maintain the existing green space too.
ELS DIARIS LA VANGUARDIA i EL 9 NOU PUBLIQUEN COM SERÀ LA NOVA BIBLIOTECA DE VIC
LA VANGUARDIA AND EL 9 NOU NEWSPAPERS FEATURE HOW WILL THE NEW VIC LIBRARY BE LIKE

Ambdós medis digitals es fan resó de la presentació del projecte de la nova Biblioteca de Vic a la ciutadanía el passat 20 de novembre per part de Toni Casamor i les regidores de Cultura i Urbanisme Susagna Roura i Fabiana Palmero. Dues sessions que van servir per explicar com s'han tingut en compte les les propostes dels ciutadans i recollir de noves.
El nou equipament està dissenyat en forma de 'L' i ocuparà el solar on abans hi havia l’antiga caserna de la Guàrdia Civil que va patir l'atempat d'ETA el 1991. El jardí serà l’espai central i les cinc plantes de l’equipament hi miraran. Serà un espai pensat per fer actes socials i culturals, alhora que podrà exercir d’espai de lectura durant els mesos de bon temps. El jardí també acollirà com a record 11 arbres que portaran els noms de les víctimes de l'atac terrorista. 
Els dos medis destaquen principalment l'estratègia de sostenibilitat dissenyada per a l'edifici basada en la reducció de la demanda energética, la utilització de sistemes de la més alta eficiència i l'ús d'energies renovables amb l'objectiu final d'acostar-se als criteris dels edificis de consum pràcticament nul.
L'edifici implantarà durant el primer any un sistema de gestió energètica amb el seguiment d'indicadors de consum energètic i la formació d'usuaris i mantenidors.

Both digital newspapers highlight the presentation of the project of the new Vic Library to citizenship on November 20 by Toni Casamor and the councilors of Culture and Urban Planning Susagna Roura and Fabiana Palmero. Two sessions that served to explain how citizen proposals were taken into account and listening to new ones.
The new facility is designed in 'L' shape and will occupy the site where the former Guardia Civil station suffered the ETA terrorist attack in 1991. The garden will be the central space and the five floors of the equipment will look at it. It will be a space designed to make social and cultural events, while reading space during the good weather months. The garden will also host 11 trees that will bring the names of the victims of the terrorist attack.
Both media stand out significantly the sustainability strategy designed for the building based on reducing energy demand, the use of the highest level efficiency systems and the use of renewable energies with the ultimate goal of approaching the criteria of practically zero consumption buildings.
In addition, during the first year the new library will implement an energy management system  by monitoring indicators of energy consumption and training users and maintainers.

Articles mencionats | Press review

LaVanguardia.com 23.11.2017

El9Nou.cat 21.11.2017
La nova biblioteca de Vic tindrà cinc plantes en forma d’ela i un jardí commemoratiu
EL PAVELLÓ D'ESPORTS D'OLOT ESCENARI PER A LA GALA ESPECIAL CPAOLOT DE PATINATGE ARTÍSTIC D'AQUEST NADAL A TV3
THE SPORTS HALL OF OLOT SETTING FOR THE SPECIAL GALA OF THE OLOT ARTISTIC SKATING CLUB ON TV3 THIS CHRISTMAS


El Pavelló municipàl d'esports d'Olot es transforma en una pista de patinatge amb motiu de la gravació d'un programa especial de TV3 per homenatjar al Club de Patinatge Artístic Olot pels títols mundials aconseguits. La Gala, a la que també s'han convidat a participar d'altres clubs catalans, s'emetrà aquest Nadal per la citada cadena de televisió.
The Municipal Sports Hall of Olot is transformed into a roller skating rink for the recording, by national TV3 channel, of a special show to honor the Olot Roller Artistic Skating Club for the world titles won. The Gala, in which other Catalan clubs have been invited to participate, will be broadcasted this Christmas.


Fotos, CPAOLOT i Ajuntament d'Olot

EL CENTRE D'ATENCIÓ PRIMÀRIA A SANT COSME PUBLICAT AL LLIBRE I·HOSPITAL & WELFARE (ARCHIWORLD)
PRIMARY HEALTHCARE CENTER IN SANT COSME FEATURED IN THE BOOK I·HOSPITAL & WELFARE (ARCHIWORLD)


El CAP Dr.Pujol i Capsada al Prat de Llobregat es publica al llibre I·Hospital & Welfare per l'editorial especialitzada Archiworld amb seu a Corea. 
El projecte va consistir en la construcció del nou CAP, un senzill volum unitari emplaçat ortogonalment respecte l’edifici existent i la rehabilitació de l’antic edifici existent.

The Primary healthcare center Dr.Pujol i Capsada at El Prat de Llobregat has just been published in the book I·Hospital & Welfare by the Archiworld specialized publishing house based in Korea.
The project consisted of the construction of the new PHC, a simple unitary volume placed orthogonally with respect to the existing building and the restoration of the old building.CENTRE CÍVIC CAN CLARIANA CULTURAL: BCQ DISSENYA UN NOU ESPAI PER LA CULTURA A SANT ANDREU, BARCELONA
CAN CLARIANA CULTURAL CIVIC CENTER: BCQ DESIGNS A NEW SPACE FOR CULTURE IN SANT ANDREU DISTRICT, BARCELONA


El nou Centre Cívic Can Clariana Cultural, era una antiga sala de teatre de mida mitjana, dins del local de l'Associació de veïns del barri del Congrés i els Indians, i que amb el pas del temps ha quedat obsoleta ja que no s’ha anat actualitzant.
Es tracta d’una construcció racional i austera, alhora que senzilla en els seus materials.
La rehabilitació d’aquest espai ubicat al carrer Felip II 222 representa una oportunitat notable per a actuar des de punts de vista tals com l’economia de medis, l’eficiència energètica, la flexibilitat i la durabilitat.
Aquestes accions prenen sentit des del moment que van dirigides a dotar l’equipament de la màxima funcionalitat i confort possible.
El teatre està plantejat com un volum unitari i senzill, situat entre edificacions, deixant una cara vista a la plaça. Des del punt de vista de la imatge de la peça, aquesta es planteja com un gran pany d’elements verticals de doble ordre que organitzen i regularitzen les obertures.

El nuevo Centro Cívico Can Clariana Cultural, era una antigua sala de teatro de tamaño medio, dentro del local de la Asociación de vecinos del barrio del Congrés y els Indians, y que con el paso del tiempo ha quedado obsoleta ya que no se ha ido actualizando.
Se trata de una construcción racional y austera, a la vez que sencilla en sus materiales.
La rehabilitación de este espacio ubicado en la calle Felip II 222 representa una oportunidad notable para actuar desde puntos de vista tales como la economía de medios, la eficiencia energética, la flexibilidad y la durabilidad.
Estas acciones toman sentido desde el momento que van dirigidas a dotar al equipamiento de la máxima funcionalidad y confort posible. 
El teatro está planteado como un volumen unitario y sencillo, situado entre edificaciones, dejando una cara vista a la plaza. Desde el punto de vista de la imagen de la pieza, ésta se plantea como un gran lienzo de elementos verticales de doble orden que organizan y regularizan las aberturas. 

The new Can Clariana Cultural Civic Center was a medium sized old theater, within the Association of neighbors of the Congrés i els Indians district facilities, which has become obsolete due to the deterioration in time.It is an austere and rational construction, while simple in its materials.
The rehabilitation of this cultural space in Felip II st. represents a remarkable opportunity to act from the perspectives such as economy and energy efficiency, flexibility and durability.
These actions make sense from the moment when they are aimed at providing the theater maximum functionality and comfort. 
The theater is designed as a simple unitary volume located between buildings, leaving one side overlooking the square. From the point of view of the image of the building it is conceived as a large vertical facade of two stories which orders and regularizes the irregular openings inside, while the sidelong dividing walls are understood as uniform elements.

Client, Ajuntament de Barcelona, Bimsa | Constructora, MCM Projectes i Serveis | Càlcul Estructures, BAC Engineering | Càlcul Instal·lacions, JG Ingenieros | Fotos, Jordi Sánchez, BCQ


EL PONT DE SARAJEVO A LA PORTADA DE LA REVISTA LE COOL BARCELONA
THE SARAJEVO BRIDGE ON THE COVER OF LE COOL BARCELONA MAGAZINE

El magazine Le Cool Barcelona s'inspira en una imatge del Pont de Sarajevo (renovat per BCQ l'any passat) per a la portada de l'agenda d'aquesta setmana al mateix temps que juga amb les paraules sobre el mur. L'equip de la revista proposa reomplir l'eco entre ciutats amb "...benvingudes, finestres, jardins, diàleg, dret a equivocar-nos, dret a viure." 
Podriem subscriure també aquestes paraules...

El magazine Le Cool Barcelona se inspira en una imagen del puente de Sarajevo (realizado por BCQ el año pasado) para la portada de la agenda de esta semana al mismo tiempo que juega con las palabras sobre el muro. El equipo de la revista propone rellenar el eco entre ciudades con "...bienvenidas, ventanas, jardines, diálogo, derecho a equivocarnos, derecho a vivir." 
Podríamos subscribir también estas palabras...

The magazine Le Cool Barcelona is inspired by an image of the Sarajevo bridge (designed by BCQ last year) for this week's agenda cover while playing with the words on the wall. 
The magazine's team proposes to fill the echo between cities with "... welcomes, windows, gardens, dialogue, right to make mistakes, right to live." 
We could subscribe to this words too...EL PARC DE SANTA COLOMA ESTRENARÀ EL 2018 LES NOVES AULES D'EDUCACIÓ AMBIENTAL DISSENYADES PER BCQ
METROPOLITAN PARK IN SANTA COLOMA WILL OPEN IN 2018 THE NEW ENVIRONMENTAL EDUCATION CLASSROOMS DESIGNED BY BCQEl parc metropolità de Can Zam, a Santa Coloma de Gramenet, tindrà l’any vinent el primer prototip del nou model d’aula d’educació ambiental dissenyat per BCQ i impulsat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Les noves aules d’educació ambiental seran espais d’aprenentatge i descoberta que donaran valor a tots els aspectes ambientals dels parcs i del seu entorn. Podran estar situades a edificis ja construïts, o bé seran noves construccions d’arquitectura prefabricada, flexibles i polivalents on s'han previst criteris de sostenibilitat en l’edificació i de protecció contra els actes vandàlics. En el disseny destaca la seva flexibilitat per poder adaptar-se als diferents tipus d’activitats que s’hi faran i tindran una capacitat aproximada d’una quarantena de persones. Totes elles tindran un espai exterior diàfan amb una part coberta que es relacionarà amb l’edifici.

The Can Zam Park in Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) will host next year the first prototype of the new environmental education classroom project designed by BCQ and driven by Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). The new environmental education classrooms will be spaces for learning and discovery that will give value to all the environmental aspects of the parks and their surroundings. They may be located in buildings already built, or as new prefabricated, flexible and multi-purpose architectural constructions where criteria of sustainability in the building and protection against vandalism have been laid down. The design emphasizes its flexibility in order to adapt to the different types of activities that will be carried out and will have an approximate capacity of about forty people. All of them will have a diaphanous outer space with a covered part that will be related to the building.

Veure notícia a See news at El PUNT AVUI+

CONFERÈNCIA DE DAVID BAENA I TONI CASAMOR AL SIMPOSI EUNIC JAPAN BEYOND SUSTAINABILITY A TOKYO
DAVID BAENA AND TONI CASAMOR LECTURE AT EUNIC JAPAN BEYOND SUSTAINABILITY SYMPOSIUM IN TOKYO


Aquest cap de setmana 8 i 9 de Juliol els co-fundadors de BCQ Arquitectes David Baena i Toni Casamor han participat en el programa de conferències i tallers del Simposi Beyond Sustainable Architecture and Smart City: Re-Humanization of Urban Spaces a Tokio. Organitzat per EUNIC Japan (European Union National Institutes for Culture) i a través de l'Institut Cervantes de Tokio, el Simposi ha girat entorn al paper de l'arquitectura i l'urbanisme en el futur de les ciutats, analitzant les diferents problemàtiques a les que aquestes s'enfronten actualment com el creixement i la revitalització econòmica, l'energia, l'ecologia i la tecnologia, la immigració i la política, per a finalment aconsseguir el benestar i la felicitat dels seus habitants.

This weekend, the 8th and 9th of July, the co-founders of BCQ arquitectura barcelona David Baena and Toni Casamor have participated in the program of conferences and workshops celebrated at the Beyond Sustainable Architecture and Smart City Symposium: Re-Humanization of Urban Spaces in Tokyo. Organized by EUNIC Japan (European Union National Institutes for Culture) and through the Cervantes Institute in Tokyo, the symposium focused on the role of architecture and urban planning in the future of cities, analyzing the different problems that these are currently facing such as growth and economic revitalization, energy, ecology and technology, immigration and politics, to finally achieve well-being and happiness of their users.
TONI CASAMOR PARLA DE BIBLIOTEQUES A FACE TO FACE BCN
TONI CASAMOR TALKS ABOUT LIBRARIES AT FACE TO FACE BCN


La conferència de la darrera jornada de Face to Face amb l'Arquitectura va estar a càrrec de Toni Casamor, exposant tres projectes de biblioteques realitzats per l'estudi BCQ, incloent el recent concurs guanyat de la Nova Biblioteca de Vic. La Biblioteca Joan Maragall a Sant Gervasi, Premi Ciutat de Barcelona 2014, així com la proposta finalista en el concurs de la Biblioteca Sant Gervasi-Galvany completaran l'exposició. 
La V Jornada de Face to Face con la Arquitectura es va celebrat a Barcelona el passat divendres 16 de juny. Aquests esdeveniments organitzats per Mónica Galindo reuneixen per invitació a una trentena d'arquitectes destacats i combinen arquitectura, oci i gastronomia.

The lecture of the last Face to Face with the Architecture event featured Toni Casamor, explaining three BCQ's library projects including the New Library of Vic, winner proposal in the competition recently decided. The Library Joan Maragall in Sant Gervasi, 2014 Premi Ciutat de Barcelona awarded, and the finalist proposal in the competition for the Library Sant Gervasi-Galvany completed the lecture. 
The 5th Face to Face with the Architecture event was held in Barcelona last Friday June 16th. These events, organized by Mónica Galindo, invite about thirty outstanding architects to meet combining architecture, leisure and gastronomy,TONI CASAMOR INTERVÉ EN L'ACTE DE PRESENTACIÓ DEL LLIBRE AHMEDABAD ARCHITECTURAL TRAVEL GUIDE
TONI CASAMOR PARTICIPATES IN THE LAUNCHING EVENT OF THE BOOK AHMEDABAD ARCHITECTURAL TRAVEL GUIDE


Aquesta guia de viatge signada per Riyaz Tayyibji ens porta a través de les antigues i modernes maravelles arquitectòniques de la capital del disseny de la India: Ahmedabad.
La presentació tindrà lloc el proper dimarts 20 de juny a la llibreria de la Cooperativa d'Arquitectes Jordi Capell al Col·legi d'Arquitectes a Barcelona.

This travel guide authored by Riyaz Tayyibji takes one through the ancient and modern architectural marvels of the design capital of India – Ahmedabad.
The presentation event will take place next Tuesday June 20th at the bookshop of the Architects Association Jordi Capell in the Catalan Architects Chamber in Barcelona.
 

Copyright 2010 . All rights reserved . BCQ Arquitectes