AULA K AL PARC DE CAN ZAM. SANTA COLOMA DE GRAMENET, BARCELONA
AULA K AT PARC DE CAN ZAM. SANTA COLOMA DE GRAMENET, BARCELONA

Foto Marcela Grassi
ESPAI MODULAR PER A EDUCACIÓ AMBIENTAL
Les primeres xerrades dels mestres als seus deixebles es van fer a l’aixopluc d’un arbre. Així doncs l’arbre va ser la primera escola, la primera aula. El projecte consisteix en el disseny i construcció d'un mòdul prototip per a aula d'educació ambiental, espai d'aprenentatge i descobriment, que serveixi per instal·lar-lo en diferents ubicacions de la xarxa de parcs de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Es planteja que sigui també hàbitat d’algunes espècies d’animals, insectes, invertebrats, ocells.... Ha de ser un espai obert a l’exterior: cal que des de l’aula es vegin els arbres, es percebi la llum i se senti el clima.
L’edifici es planteja com un mòdul prefabricat, flexible i tan econòmic com sigui possible, capaç de respondre als diferents requisits de cada municipi per a l’educació ambiental. Per això es plantegen tres mòduls (serveis, aula i pèrgola) que es poden combinar formant diferents configuracions per respondre a les sol·licituds de cada emplaçament o de cada programació d’activitats. Per al prototip construït s’han utilitzat el mòduls de serveis i el mòdul d’aula. Es pot adaptar a qualsevol ubicació i orientació i es pot construir amb sistemes industrialitzats en taller per optimitzar el temps i el cost. La seva construcció amb mòduls prefabricats en fusta es realitza en gran part al taller i el muntatge del mòdul a l’emplaçament es pot realitzar en poques setmanes.
Els pendents invertits de la construcció permeten instal·lar plaques de captació d’energia solar i captar i aprofitar l’aigua de pluja. Aquesta aigua, canalitzada, torna a terra i rega la vegetació plantada just al costat. Alguns animals i plantes del parc viuran gràcies a aquest petit pavelló.

ESPACIO MODULAR PARA EDUCACIÓN AMBIENTAL
Las primeras charlas de los maestros a sus discípulos se hicieron al cobijo de un árbol. Así pues, el árbol fue la primera escuela, la primera aula. El proyecto consiste en el diseño y construcción de un módulo prototipo para aula de educación ambiental, espacio de aprendizaje y descubrimiento, para instalarse en diferentes ubicaciones de la red de Parques Metropolitanos de Barcelona. Se plantea que sea también hábitat de algunas especies de animales, insectos, invertebrados, pájaros... Debe ser un espacio abierto al exterior; es necesario que desde el aula se vean los árboles, se perciba la luz y se sienta el clima.
El edificio se plantea como un módulo prefabricado, flexible y lo más económico posible, capaz de responder a los diferentes requisitos de cada municipio para la educación ambiental. Por ello se plantean tres módulos (servicios, aula y pérgola) que pueden combinarse en diferentes configuraciones para responder a las solicitudes de cada emplazamiento o de la programación de actividades. Para el prototipo construido se han utilizado los módulos de servicios y aula. Puede adaptarse a cualquier ubicación y orientación y ha sido construido con sistemas industrializados para optimizar el tiempo y el coste. Su construcción con módulos prefabricados en madera se realiza en gran parte en taller. El montaje del módulo en el emplazamiento puede realizarse en pocas semanas.
Las pendientes invertidas de la construcción, permiten la instalación de placas de captación de energía solar y permiten también el aprovechamiento del agua de lluvia. Esta agua, canalizada, vuelve al suelo y riega la vegetación plantada justo al lado.
Algunos animales y plantas del parque vivirán gracias a este pequeño pabellón.

MODULAR CLASSROOM FOR ENVIRONMENTAL EDUCATION
First talks of teachers to their disciples were made under the shelter of a tree. Thus, the tree was the first school, the first classroom. The project consists of the design and construction of a prototype module for environmental education classrooms, a learning and discovery space, to be installed in different locations in the Àrea Metropolitana de Barcelona parks network. It is proposed that it is also a habitat for some species of animals, insects, invertebrates, birds... It must be an open space to the outside; it is necessary that one could see the trees from the classroom, to perceive the light and feel the climate.
The building is planned as a prefabricated module, flexible and as economical as possible, capable of responding to the different requirements of each municipality for environmental education. Therefore, three modules are proposed (services, classroom and pergola) that can be combined in different configurations to respond to the requests of each site or the programming of activities. For the prototype built, the service and classroom modules have been used. It can be adapted to any location and orientation and has been built with industrialized systems to optimize time and cost. Its constructio, with prefabricated wooden modules, is largely carried out in the workshop. The assembly of the module on the site can be done in a few weeks.
The inverted slopes of the construction allow the installation of flat plate solar collectors and also allow the use of rainwater. This water channeled returns to the ground irrigating the vegetation planted just next to it. 
Some animals and plants of the park will live thanks to this small pavilion.


Modular construction on site


Foto BCQ                                                                                                            Foto Marcela Grassi

Foto Marcela Grassi                                                                                                                                            Foto Marcela GrassiFoto Marcela Grassi

ARQUITECTURA, BCQ arquitectura barcelona | PROMOTOR, AMB Àrea Metropolitana de Barcelona, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet | CONSTRUCTOR, CALAF Constructora | INSTAL·LACIONS, AIA Instal·lacions Arquitectòniques | ESTRUCTURA, Fustes Borniquel
...

 

Copyright 2010 . All rights reserved . BCQ Arquitectes