SEGUEIX EL MÉS NOU DE BCQ ARQUITECTES A LA NOSTRA NOVA WEB
FOLLOW THE LATEST FROM BCQ ARCHITECTS ON OUR NEW WEBSITE

 

Les nostres notícies se seguiran publicant al nou espai NEWS

Visita la nostra nova web>> 

Nuestras notícias se seguirán publicando en el nuevo espacio NEWS

Visita nuestra nueva web>> 

Our news will continue to be published in the space NEWS

Visit our new website>> 

LA BIBLIOTECA PILARÍN BAYÉS A VIC REP DOBLE PREMI ALS ARCHELLO AWARDS 2023
PILARÍN BAYÉS LIBRARY IN VIC DOUBLE WIN AT THE ARCHELLO AWARDS 2023


La nova Biblioteca Pilarín Bayés de Vic ha estat escollida Guanyadora del Jurat i de la Votació Pública als Premis Archello 2023 en la categoria Biblioteca de l'Any.
Des d'aquí també volem felicitar a tots els que ens han acompanyat en la realització del projecte, un espai que veiem com més que una biblioteca, un nou punt de trobada de la ciutat que lidera un nou model d'espais socioculturals.

La nueva Biblioteca Pilarín Bayés de Vic ha sido elegida Ganadora del Jurado y Votación del Público en los Premios Archello 2023 en la categoría Biblioteca del Año.
Desde aquí también queremos felicitar a todos aquellos que nos han acompañado en la realización del proyecto, un espacio que vemos como más que una biblioteca, un nuevo punto de encuentro de la ciudad que lidera un nuevo modelo de espacios socioculturales.


The new Pilarín Bayés Library in Vic has been chosen Winner of the Jury and Public Voting at the Archello Awards 2023 in the Library Building of the Year category.
From here we also want to congratulate all those who have accompanied us in the realization of the project, a space that we see as more than a library, a new meeting point of the city that leads a new model of socio-cultural spaces.

LA CONSTRUCCIÓ DE L’HOTEL BITÀGORA A VILADECANS EN MARXA
HOTEL BITÀGORA IN VILADECANS WORKS ARE WELL UNDER WAY

 

Les obres de construcció de l'hotel Viladecans es van sobre rodes i s'estima la seva finalització a l’estiu 2024.
El projecte proposa, estratègicament, crear una plataforma que doni suport a diverses instal·lacions entre les que l’Hotel serà l’element clau de la intervenció. El nou hotel s’erigeix com un edifici emblemàtic en el conjunt, un referent visual i un nou pol d’atracció per a la ciutat. Aquest compromís s’evidencia en la seva orientació cap al mar en el sentit longitudinal de tot el conjunt. Una forma simple, però rotunda, emfatitza la característica d’aquest edifici emblemàtic i representatiu.
Client: Cel Urbà
Superfície: 13.069m2 (construïda) 3.147 m2 (urbanitzada)

Las obras de construcción del hotel Viladecans van sobre ruedas y se estima su finalización para el próximo verano 2024.
El proyecto propone, estratégicamente, crear una plataforma que albergue diversas instal·lacions entre las que el Hotel será el elemento clave de la intervención. El nuevo hotel se erige como un edificio emblemático en el conjunto, un referente visual y un nuevo polo de atracción para la ciudad. Este compromiso se evidencia en su orientación hacia el mar en el sentido longitudinal de todo el conjunto. Una forma simple, pero rotunda, enfatiza la característica de este edificio emblemático y representativo.
Cliente: Cel Urbà
Superficie: 13.069m2 (construida) 3.147 m2 (urbanizada)


The construction works of the Hotel Bitàgora in Viladecans are under way and going smoothly, its completion is estimated for next summer 2024.
The project proposes, strategically, to create a platform complex supporting the various facilities from which the Hotel is a key element of the intervention. The new Hotel stands as a landmark building in the set and will be a leader and a new visual attraction for the city. This commitment is evident in its orientation directed towards the sea in the longitudinal direction of the whole. A simple, yet resounding shape, emphasizes the feature of this iconic and representative building.
Client: Cel Urbà
Area: 13.069m2 (built) 3.147 m2 (public space)


LA REMODELACIÓ DEL MERCAT DE L’ABACERIA A GRÀCIA INICIA LA SEVA CONSTRUCCIÓ
THE REMODELLING OF THE ABACERIA MUNICIPAL MARKET IS UNDER CONSTRUCTION

Comencen les obres de construcció del nou Mercat de l’Abaceria, al districte de Gràcia de Barcelona i tindran una durada aproximada de 24 mesos.
En paraules de Raquel Gil Presidenta de l’IMMB “el projecte del mercat de l’Abaceria és fruit d’un ampli diàleg que ha donat com a resultat un equipament que recull les demandes i necessitats dels paradistes, veïnat i comerciants. Serà un espai modern i amable, entès com un espai públic, com una nova plaça per tothom.”
El projecte recuperarà tot l’espai del perímetre del mercat i contempla l’augment de verd a l’espai públic d’uns 1.500 metres quadrats i crearà un espai públic de mides similars a la plaça de la Revolució, un espai d’estada que permetrà dur a terme activitat veïnal.
El nou Mercat de l’Abaceria serà un edifici amb 14.350 m2 de superfície que constarà de planta baixa, planta altell dividida en dues alçades i 3 plantes soterrànies.

Empiezan las obras de construcción del nuevo Mercado de la Abaceria en el distrito de Gràcia de Barcelona y que tendrán una duración aproximada de 24 meses.
En palabras de Raquel Gil Presidenta del IMMB “el proyecto del mercado de la Abacería es fruto de un amplio diálogo que ha dado como resultado un equipamiento que recoge las demandas y necesidades de los paradistas, vecindario y comerciantes. Será un espacio moderno y amable, entendido como un espacio público, como una nueva plaza para todos”.
El proyecto recuperará todo el espacio del perímetro del mercado y contempla el aumento de verde en el espacio público de unos 1.500 metros cuadrados así como creará un espacio público de tamaños similares a la plaza de la Revolució, un espacio de encuentro que permitirá llevar a cabo actividad vecinal.
El nuevo Mercado de la Abacería será un edificio con 14.350 m2 de superficie que constará de planta baja, planta altillo dividida en dos alturas y 3 plantas subterráneas.


The construction works of the new Mercat de l'Abaceria in the Gràcia district of Barcelona have begun, and will last approximately 24 months.
In the words of Raquel Gil, President of the IMMB, "the Abaceria market project is the result of an extensive dialogue that has resulted in an equipment that meets the demands and needs of stallholders, the neighborhood and traders. It will be a modern and friendly space, understood as a public space, as a new square for everyone.”
The project will recover all the space around the perimeter of the market and envisages the increase of green in the public space of around 1,500 sqm and will create a public space of similar dimensions to the Plaça de la Revolució, a living space that will allow neighborhood activity to be carried out.
The new Mercat de l'Abaceria will be a building with 14,350 sqm of surface area that will consist of a ground floor, a mezzanine floor divided into two heights and 3 basement floors.UN ANY DE LA BIBLIOTECA PILARÍN BAYÉS DE VIC
A YEAR OF THE PILARÍN BAYÉS LIBRARY IN VIC


El proper dissabte 7 d'octubre 2023 farà un any de la inauguració de la Biblioteca Pilarín Bayés de Vic! Per a celebrar-ho l'Ajuntament de Vic convoca una sèrie d'actes per conmemorar aquest aniversari començant amb una roda de premsa a càrrec d’Albert Castells, alcalde de Vic; Bet Piella, regidora de Cultura i llengua; Ignasi Janer, coordinador general de la BPB i Ester Farrés, directora de la BPB.

El próximo sábado 7 de octubre de 2023 hará un año de la inauguración de la Biblioteca Pilarín Bayés de Vic! Para celebrarlo el Ayuntamiento de Vic convoca una serie de actos para conmemorar este aniversario comenzando con una rueda de prensa a cargo de Albert Castells, alcalde de Vic; Bet Piella, concejala de Cultura y lengua; Ignasi Janer, coordinador general de la BPB y Ester Farrés, directora de la BPB.

Next saturday October 7, 2023, it will be one year since the opening of the Pilarín Bayés Library in Vic! To celebrate it, the Vic City Council is calling a series of events to commemorate this anniversary, starting with a press conference by Albert Castells, mayor of Vic; Bet Piella, Councilor for Culture and Language; Ignasi Janer, general coordinator of the PBB and Ester Farrés, director of the PBB.

Un any a la Biblioteca | Dj 05 Oct 2023 11:00h

Conferència 1r aniversari Biblioteca Pilarin Bayés | Ds 07 Oct 2023 11:00h

MENCIÓ ESPECIAL NEW EUROPEAN BAUHAUS PEL P.D.R.I DEL BARRI DAS FLORES, REDACTAT PER TERRITORISXLM I BCQ, ALS PREMIS EUROPEUS 'AHI' ARCHITECTURAL HERITAGE INTERVENTION
SPECIAL NEW EUROPEAN BAUHAUS MENTION FOR THE M.P.I.R. DRAWN BY TERRITORISXLM AND BCQ AT THE EUROPEAN AWARDS 'AHI' ARCHITECTURAL HERITAGE INTERVENTION

Molt contents per rebre ahir la Menció especial New European Bauhaus als Premis AHI European Award Architectural Heritage Intervention pel Pla Director de Rehabilitació Integrada del barri Das Flores a A Coruña. que hem elaborat juntament amb les nostres amics de TerritorisXLM!

El Premi és una iniciativa biennal promoguda per la plataforma barcelonesa AHI, Architectural heritage Intervention i el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
En aquest cas, el Jurat considera el projecte “inspirador, l’aspecte més valuós del qual és el caràcter integral i social de la proposta, que aborda una problemàtica estesa a tota Europa proposant solucions innovadores, que afavoreixen un sector de la població, el de la gent gran, que mereix una atenció especial”.

L’objectiu principal és crear un model de barri més sostenible i eficient, així com més inclusiu i amable per als seus habitants. El Pla director és una eina de regeneració urbana per a planificar les actuacions de millora de l’entorn urbà, espai públic, habitatges, i equipaments i serveis. És tant una eina estratègica com un instrument de treball executiu que orienta les futures intervencions de millora urbana en el barri.
El Pla d'acció del projecte s'estructura en cinc components:
• 18 Línies estratègiques d'actuació que venen a operacionalitzar els Objectius estratègics
• 60 actuacions recollides en el Catàleg d'actuacions, que despleguen les línies d'actuació
• Masterplan, on s'identifiquen actuacions i àmbits prioritaris, concebuts com a
• Projectes impulsors
• Projecte pilot, en el qual un dels Projectes impulsors es presenta detalladament

Muy contentos por recibir ayer la Mención especial New European Bauhaus en los Premios European Award AHI Architectural Heritage Intervention por el Plan Director de Rehabilitación Integrada del barrio Das Flores en A Coruña. que hemos elaborado junto a nuestros amigos de TerritorisXLM!
El premio es una iniciativa bienal promovida por la plataforma barcelonesa AHI, Architectural heritage Intervention y el Colegio de Arquitectos de Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana de Barcelona.
En este caso, el Jurado considera el proyecto “inspirador, cuyo aspecto más valioso es el carácter integral y social de la propuesta, que aborda una problemática extendida en toda Europa proponiendo soluciones innovadoras, que favorecen a un sector de la población, el de la gente mayor, que merece una atención especial”.

El principal objetivo es crear un modelo de barrio más sostenible y eficiente, así como más inclusivo y amable para sus habitantes. El Plan director es una herramienta de regeneración urbana para planificar las actuaciones de mejora del entorno urbano, espacio público, viviendas y equipamientos y servicios. Es tanto una herramienta estratégica como instrumento de trabajo ejecutivo que orienta las futuras intervenciones de mejora urbana en el barrio.
El Plan de acción del proyecto se estructura en cinco componentes:
• 18 Líneas estratégicas de actuación que vienen a operacionalizar los Objetivos estratégicos
• 60 actuaciones recogidas en el Catálogo de actuaciones, que despliegan las líneas de actuación
• Masterplan, donde se identifican actuaciones y ámbitos prioritarios, concebidos como
• Proyectos impulsores
• Proyecto piloto, en el que uno de los Proyectos impulsores se presenta detalladamente

Very happy to receive yesterday the Special New European Bauhaus Mention at the European Award AHI Architectural Heritage Intervention for the Master Plan of the Integrated Rehabilitation of the Das Flores neighborhood in A Coruña. which we have drawn up together with our friends from TerritorisXLM!
The Award is a biennial event organised by the Barcelona-based platform AHI (Architectural Heritage Intervention) and the Architects’ Association of Catalonia, with the support of the Ministry of Culture of the Government of Catalonia, Barcelona City Council and the Metropolitan Area of Barcelona
The jury has considered this project “an inspiration, whose most valuable aspect is the integrated and social nature of the proposal, which addresses a widespread problem throughout Europe by proposing innovative solutions that favour a sector of the population – the elderly – deserving of special attention.”

The main objective is to create a more sustainable and efficient neighborhood model, as well as more inclusive and friendly for its inhabitants. The Master Plan is an urban regeneration tool for planning actions to improve the urban environment, public space, housing and facilities and services. It is both a strategic tool and an executive work instrument that guides future urban improvement interventions in the neighborhood.
The project¡s Action Plan is structured in five components:
• 18 strategic lines of action that operationalize the strategic objectives
• 60 performances collected in the Catalog of performances, which display the lines of action
• Masterplan, where actions and priority areas are identified, conceived as a
• Driving projects
• Pilot project, in which one of the driving Projects is presented in detail

       
INAUGURACIÓ DEL MURAL REALITZAT PER PILARÍN BAYÉS A LA NOVA BIBLIOTECA DE VIC, QUE PORTARÀ EL NOM DE LA NINOTAIRE
PRESENTATION OF THE MURAL MADE BY ARTIST PILARÍN BAYÉS IN THE NEW PILARÍN BAYÉS LIBRARY OF VICAhir vàrem assistir a la inauguració del mural realitzat per l'artista Pilarín Bayés a la nova biblioteca de Vic, i que portarà el nom de la ninotaire. El mural està instal·lat a l’espai infantil de la biblioteca. La inauguració de la Biblioteca Pilarín Bayés dissenyada per l'estudi BCQ Arquitectes en col·laboració amb Toni Casamor s'estima per l'octubre 2022.

Yesterday we attended the opening of the mural made by artist Pilarín Bayés in the new library of Vic and which will bear the name of the cartoonist. The mural is installed in the children's space of the library. The inauguration of the Pilarín Bayés Library designed by BCQ Arquitectes in collaboration with Toni Casamor is estimated for October 2022.

L'Alcaldessa de Vic Anna Erra amb l'autora del mural Pilarín Bayés. Biblioteca Pilarín Bayés a Vic.
Biblioteca Pilarín Bayés a Vic. 

LA PUBLICACIÓN PALABRAS A MANO ALZADA DE TC CUADERNOS RECOGE UNA ENTREVISTA Y BOCETOS INÈDITOS DE BCQ
THE VOLUME PALABRAS A MANO ALZADA BY TC CUADERNOS FEATURES FREEHAND SKETCHES AND INTERVIEW TO BCQ


https://www.tccuadernos.com/biblioteca-tc/474-palabras-a-mano-alzada.html

La publicació conmemorativa dels 25 anys de l'editorial de TC Cuadernos 'Palabras a Mano Alzada' inclou un capítol dedicat al treball de BCQ. No et perdis l'oportunitat de llegir l'entrevista (realitzada per Anatxu Zabalbeascoa a l'estudi BCQ i publicada en 2012 al nº105 de TC Cuadernos), així com veure alguns esbossos inèdits dels seus projectes al volum tot just editat d'aquesta editorial.

La publicación conmemorativa de los 25 años de la editorial de TC Cuadernos 'Palabras a Mano Alzada' incluye un capítulo dedicado al trabajo de BCQ. No te pierdas la oportunidad de leer la entrevista (realizada por Anatxu Zabalbeascoa el estudio BCQ y publicada en 2012 en el nº105 de TC Cuadernos), así como ver algunos sketches inéditos de sus proyectos al volumen apenas editado de esta editorial .

The 25-year commemorative volume of TC Cuadernos publishing house 'Palabras a Mano Alzada' (Freehand Words) includes a chapter dedicated to BCQ's work. Don't miss the chance to read the interview that Anatxu Zabalbeascoa conducted to BCQ and was published in 2012 by TC Cuadernos vol.105, as well as seing some unpublished sketches of his projects in the recently published volume of TC Cuadernos.


L'AULA K DINS EL VOLUM DE LA REVISTA A I T I M | MEJORES PROYECTOS DE ARQUITECTURA EN MADERA 2019
AULA K CLASSROOM FEATURED IN THE SPECIAL ISSUE OF A I T I M MAGAZINE | BEST ARCHITECTURE TIMBER PROJECTS 2019

La revista de l'associació d'investigació d'industries de la fusta AITIM acaba de publicar dos números especials dedicats a una selecció dels millors projectes d'arquitectura en fusta de l'any passat, escollint el projecte de l'Aula ambiental al Parc de Can Zam per a formar part d'aquesta recopilació.

La revista de la Asociación de Investigación de Industrias de la Madera AITIM acaba de publicar dos números especiales dedicados a una selección de los mejores proyectos de arquitectura en madera realizados el pasado año, seleccionando el proyecto del Aula ambiental en el Parque de Can Zam para formar parte de esta recopilación.
 
The magazine of the Spanish wood industry research association AITIM has published recently two special issues dedicated to a selection of the best timber architecture projects of last year, selecting the project of the modular environmental classroom in the Can Zam Park to be part of this compilation.
 
NOMINA L'AULA K ALS PREMIS INTERNACIONALS ARCHDAILY BUILDING OF THE YEAR AWARD 2020!
NOMINATE AULA K CLASSROOM FOR THE ARCHDAILY BUILDING OF THE YEAR AWARD 2020!

Fotos Marcela Grassi

Des d'avui fins el 10 de febrer, pots votar l'Aula K al Parc de Can Zam a Santa Coloma per nominar-la als premis Building of the Year d'Archdaily (la plataforma d'arquitectura més visitada del món).  L'Aula K es un espai modular per a educació ambiental dissenyat per instal·larse a la xarxa de parcs de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i ha estat seleccionada per a ser elegida finalista en l'edició d'aquest any en la categoria d'arquitectura per a l'educació.
Com votar? seguiu aquest enllaç i enregistreu-vos a la plataforma o si ho preferiu podeu accedir-hi amb el vostre compte de facebook, fàcil!
Gràcies per participar-hi.

Desde hoy hasta el 10 de febrero, puedes votar el Aula K en el Parque de Can Zam en Santa Coloma para nominarla a los premios Building of the Year de Archdaily (la plataforma de arquitectura más visitada del mundo). El Aula K es un espacio modular para educación ambiental diseñado para instalarse en la red de parques del Área Metropolitana de Barcelona y ha sido seleccionada para ser elegida finalista en la edición de este año en la categoría de arquitectura para la educación.
Cómo votar? sigue este enlace, regístrate en la plataforma o si lo prefieres puede acceder con tu cuenta de facebook, fácil!
Gracias por participar.

From today until February 10, you can vote for Aula K at Can Zam Park in Santa Coloma to nominate it for Archdaily's Building of the Year Award (the most visited architecture platform in the world). The Aula K is a modular space for environmental education designed to be installed in the Barcelona Metropolitan Area's network of parks and has been selected to be chosen as a finalist in this year's edition in the educational architecture category.
How to vote? please follow this link, register on the platform or if you prefer you can access it with your facebook account, easy!
Thanks for participating.

BCQ ARQUITECTURA BARCELONA PARTICIPA EN EL FESTIVAL 48H OPENHOUSE BCN AMB DUES OBRES DE L'ESTUDI
BCQ ARQUITECTURA BARCELONA PARTICIPATE IN THE 48H OPENHOUSE BCN EVENT WITH TWO OF THEIR WORKS

Aula K en el Parque de Can Zam. Foto, Marcela Grassi.                                     Doce Viviendas en Badalona. Foto, Ariel Ramírez.El festival d'arquitectura 48H Openhouse Barcelona ofereix aquest cap de setmana la visita a dues obres de BCQ, l'edifici de Dotze Habitatges socials a l'Av.Caritg de Badalona i l'aula de natura Aula K al Parc de Can Zam a Santa Coloma de Gramenet, aquesta última guiada pels autors.
Aquest esdeveniment és la cita anual que durant dos dies apropa els ciutadans a l'arquitectura a través de la visita de portes obertes a edificis i espais representatius de Barcelona.
Si vols saber-ne més sobre aquests projectes t'indiquem els horaris per poder visitar-los aquest cap de setmana:
Dotze Habitatges a Badalona. Dissabte 26 Octubre de 16 a 19h
Av.Caritg 96, Badalona
Aula Ambiental Isabel Muñoz. Dissabte 26 i Diumenge 27 Octubre de 11:30 a 13:30h
Parc de Can Zam, Carrer Víctor Hugo s/n, Santa Coloma de Gramenet.

El festival de arquitectura 48H Openhouse Barcelona ofrece este fin de semana la visita a dos obras de BCQ, el edificio de Doce Viviendas sociales en la Av.Caritg de Badalona y el aula de naturaleza Aula K en el Parque de Can Zam en Santa Coloma de Gramenet, esta última guiada por los autores.
Este evento es la cita anual que durante dos días acerca los ciudadanos a la arquitectura a través de la visita de puertas abiertas a edificios y espacios representativos de Barcelona.
Si quieres saber más sobre estos proyectos te indicamos los horarios para poder visitarlos este fin de semana:
Doce Viviendas en Badalona. Sábado 26 Octubre de 16 a 19h
Av.Caritg 96, Badalona
Aula Ambiental Isabel Muñoz. Sábado 26 y Domingo 27 Octubre de 11:30 a 13:30h
Parc de Can Zam, Carrer Víctor Hugo s/n, Santa Coloma de Gramenet


The 48H Openhouse Barcelona architecture festival offers this weekend a visit to two BCQ's works, Twelve Apartments building on Avinguda Caritg in Badalona and the Aula K environmental classroom at Parc de Can Zam in Santa Coloma de Gramenet, this last led by the authors.
This annual event brings citizens closer to architecture for two days through the open-door visit to buildings and representative spaces in Barcelona.
If you want to know more about these projects, we indicate the schedules to visit them this weekend:
Twelve apartments in Badalona. Saturday 26.10 from 4 to 7pm.
Av.Caritg 96, Badalona
Aula Ambiental Isabel Muñoz. Saturday 26.10 and Sunday 27.10 from 11:30am to 1:30pm (Guided visit).
Parc de Can Zam, Carrer Víctor Hugo s/n, Santa Coloma de Gramenet
PRESENTACIÓ DE LA GUIA ON THE ROAD CITY. BARCELONA AMB PRINCIPALS PROJECTES DE BCQ
PRESENTATION OF THE GUIDE ON THE ROAD CITY. BARCELONA INCLUDING MAIN BCQ'S PROJECTS


La guia d'arquitectura contemporània On the road city. Barcelona publicada fa uns mesos per Forma Edizioni, es presenta el proper dilluns 21 d'octubre al COAC amb la participació de la seva autora Chiara Ingrosso, historiadora de l'arquitectura de la Università Vanvitelli. 

El llibre recull dos dels projectes més significatius de l'estudi a la ciutat, la Biblioteca Sant Gervasi-Joan Maragall i l'edifici d'Oficines per la Tresoreria de la Seguretat social a Ciutat Vella. 
L'acte comptarà també amb la intervenció de diverses personalitats de l'àmbit institucional i docent col·laboradors d'aquest projecte editorial així com l'assistència dels socis co-fundadors del despatx David Baena i Toni Casamor.

The contemporary architecture guide On the road city. Barcelona published a few months ago by Forma Edizioni, is presented next Monday, October 21 at the Catalan Architects Chamber COAC with the participation of its author Chiara Ingrosso, historian of architecture at the Vanvitelli University.
The book includes two of the most significant projects of the study in the city, the Sant Gervasi-Joan Maragall Library and the Office building for the Social Security Treasury in Ciutat Vella.
The event will also include the intervention of various personalities from the institutional and teaching sector who have collaborated with this editorial project as well as the assistance of BCQ's co-founding partners David Baena and Toni Casamor.

Dll 21.10.19 19h
Sala d'Actes COAC Plaça Nova 5 BarcelonaL'AULA K FINALISTA ALS PREMIS ARCHITIZER 2019 A+ AWARDS!
AULA K MODULAR ENVIRONMENTAL CLASSROOM FINALIST 2019 ARCHITIZER A+ AWARDS!L'Aula K, Aula Ambiental Isabel Muñoz al Parc de Can Zam (Santa Coloma de Gramenet) ha estat seleccionada com a Finalista als Premis Architizer 2019 A+AWARDS de Nova York dins la categoria Concepte Arquitectura + Educació. Com a finalista, pot ser votada també dins del Premi del Públic A+Popular Choice.
La votació és oberta fins el proper 5 de Juliol, i si ho preferiu podeu accedir-hi amb el vostre compte de facebook, fàcil!
Gràcies per participar-hi.


El Aula K, Aula Ambiental Isabel Muñoz en el Parque de Can Zam (Santa Coloma de Gramenet) ha sido seleccionada como Finalista en los Premios Architizer 2019 A+AWARDS de Nueva York en la categoría Concepto Arquitectura + Educación. Como finalista, puede ser votada también para el Premio del Público A+Popular Choice.
La votación estará abierta hasta el próximo 5 de Julio, y si lo preferís podeis acceder con vuestra cuenta de facebook, fácil!
Gracias por participar.


The Aula K, Modular Environmental Classroom in Can Zam Park (Santa Coloma de Gramenet) has been selected as a Finalist in the 2019 A+AWARDS (New York) for the Concepts Plus Architecture + Education category. As a finalist, it can also be voted for the A + Popular Choice Public Award.
The voting will be open until next July 5th, and if you prefer you can access with your facebook account, easy!
Thanks for participating.BCQ ARQUITECTURA BARCELONA APOSTA PER LA MOBILITAT SOSTENIBLE I S'UNEIX AL REPTE 30 DIES EN BICI
BCQ ARQUITECTURA BARCELONA BETS FOR SUSTAINABLE MOBILITY AND JOINS THE CHALLENGE 30 DAYS BY BIKE30 Dies en bici és una iniciativa a nivell global que fomenta l'ús de la bicicleta durant 30 dies per impulsar el canvi d'hàbit cap a mitjans de transport sostenibles i es desenvolupa cada mes d'abril des de 2014. En col·laboració amb Ciclogreen, ademés els quilòmetres acumulats es poden transformar en regals. BCQ ja està sumant quilòmetres sostenibles, t'animes?

30 Días en bici es una iniciativa a nivel global ue fomenta el uso de la bicicleta durante 30 días para impulsar el cambio de hábito hacia medios de transporte sostenibles y se desarrolla cada mes de abril desde 2014. En colaboración con Ciclogreen, además los kilómetros acumulados se pueden transformar en regalos. BCQ ya está sumando kilómetros sostenibles, te animas? 

30 Days by bike is a global initiative that encourages the use of bicycles for 30 days to promote habit change towards sustainable means of transport and it takes place every April since 2014. In collaboration with Ciclogreen, your kilometers can also be transformed into gifts. BCQ is already adding sustainable kilometers, are you up for it?
ESPAI CRÀTER:
LA PROPOSTA DE BCQ EN EQUIP AMB ANNA CODINA GUANYA EL CONCURS PEL NOU MUSEU DE VULCANOLOGIA A OLOT
THE PROPOSAL OF BCQ TEAMED WITH ANNA CODINA WINS THE NEW VULCANOLOGY CENTER COMPETITION IN OLOTAmics! La nostra proposta tot just acaba de guanyar aquest concurs per al nou centre museogràfic en l’àmbit de la vulcanologia a Olot, l’edifici de l'Espai Cràter.
Proposem que el futur edifici no pretengui simular ser un petit volcà, sinó més aviat una sala soterrada que s’endinsa dins de l’antic volcà del Roser que jeu sota la Plaça de Braus d’Olot. L’accés a aquesta sala impactant es produirà a través d’una escletxa al terra, una esquerda que traça un recorregut soterrat i convida a una visita a l’interior del volcà. A la superfície exterior només veurem una arbreda amb faigs i roures. Només el bombament del terreny farà sospitar que una força tel·lúrica ha deformat el relleu natural formant un tossol. L’edifici respira geologia i vulcanisme pels materials amb que està construït i per la geometria dels murs i paraments. Al cim del nou petit turó trobem una clariana circular. La llum de l’interior del centre ens presentarà l’accés a l’Espai Cràter. Una esquerda feta camí, un camí de foc.

Amigos! Nuestra propuesta acaba de ganar este concurso para el nuevo centro museográfico en el ámbito de la vulcanología en Olot, el Edificio del Espai Cràter.
Proponemos que el futuro edificio no pretenda simular ser un pequeño volcán, sino más bien una sala subterránea que se adentra dentro del antiguo volcán del Roser que yace bajo la Plaza de Braus de Olot. El acceso a esta sala impactante se producirá a través de una grieta en el suelo, una grieta que traza un recorrido soterrado e invita a una visita al interior del volcán. En la superficie exterior sólo veremos una arboleda con hayas y robles. Sólo el abombamiento del terreno hará sospechar que una fuerza telúrica ha deformado el relieve natural formando un "tossol". El edificio respira geología y vulcanismo por los materiales con que está construido y por la geometría de los muros y paramentos. En la cima de la nueva pequeña colina encontramos un claro circular. La luz del interior del centro nos presentará el acceso al Espai Cráter. Una grieta hecha camino, un camino de fuego.


Friends!Our proposal has just won this competition for a new generation vulcanology museum center in Olot (Girona), the "Espai Crater" building.
We propose that the future building does not pretend to be a small volcano, rather a buried space that enters into the old volcano "Roser" that runs under the Braus Square of Olot. Access to this impressive room will take place through a crevice on the ground, a crevice that plots a buried path and invites you to visit the interior of the volcano. On the outer surface, we will only see a grove with beech and oak trees. Only the gentle bulging of the terrain will arouse suspicions that a telluric force has deformed the natural relief forming a hill. The building breathes geology and vulcanism by the materials with which it is built and by the geometry of the walls and surfaces. At the top of the new small hill we find a circular clearing. The light inside the center will show us the access to the Space Crater building. A crevice made path, a path of fire.

PUBLICACIÓ DEL CENTRE CÍVIC CAN CLARIANA CULTURAL A LA REVISTA RUSA D'ARQUITECTURA SPEECH
PUBLICATION OF THE CAN CLARIANA CULTURAL COMMUNITY CENTER IN THE RUSSIAN ARCHITECTURAL MAGAZINE SPEECHLa revista rusa d'arquitectura SPEECH ha dedicat al seu últim volumen un extens reportatge al Centre Cívic Can Clariana Cultural, projecte de l'estudi finalitzat el 2017 al barri del Congrés i els Indians de Barcelona. El número és un monogràfic sobre els centres cívics, on també s'han analitzat sis projectes internacionals, entre els quals el projecte de rehabilitació d'aquest antic teatre de barri com a sala polivalent i centre comunitari. Situat entre edificacions residencials de maó, l'equipament es planteja com un volum unitari i senzill, que cedeix el protagonisme a l'activitat social i cultural que es viu a l'interior vista a través de les grans obertures de la façana principal. 

La revista rusa de arquitectura SPEECH ha dedicado en su último volumen un extenso reportaje al Centro Cívico Can Clariana Cultural, proyecto del estudio finalizado en 2017 en el barrio del Congrés i els Indians de Barcelona. El número es un monográfico sobre los centros comunitarios, donde también se han analizado seis proyectos internacionales, entre los cuales el proyecto de rehabilitación de este antiguo teatro de barrio como sala polivalente y centro comunitario. Situado entre edificaciones residenciales de ladrillo, el equipamiento se plantea como un volumen unitario y sencillo, que cede el protagonismo a la actividad social y cultural que se vive en el interior vista a través de las grandes aberturas de la fachada principal.

The Russian magazine of architecture SPEECH has dedicated in its latest issue an extensive report of the Can Clariana Cultural Community Center, a project completed by the studio in 2017 in the Congrés and Els Indians district of Barcelona. The volume is a monograph on community centers, where six international projects have also been analyzed, including the rehabilitation project of this old neighborhood theater as a multipurpose hall and civic center. Located between brick residential buildings, the equipment is considered as a unitary and simple volume, which gives way to the social and cultural activity that is lived inside viewed through the large window openings of the main façade.
SPEECH vol.21 | 2018 by Jovis Publishers, Berlin

AULA K AL PARC DE CAN ZAM. SANTA COLOMA DE GRAMENET, BARCELONA
AULA K AT PARC DE CAN ZAM. SANTA COLOMA DE GRAMENET, BARCELONA

Foto Marcela Grassi
ESPAI MODULAR PER A EDUCACIÓ AMBIENTAL
Les primeres xerrades dels mestres als seus deixebles es van fer a l’aixopluc d’un arbre. Així doncs l’arbre va ser la primera escola, la primera aula. El projecte consisteix en el disseny i construcció d'un mòdul prototip per a aula d'educació ambiental, espai d'aprenentatge i descobriment, que serveixi per instal·lar-lo en diferents ubicacions de la xarxa de parcs de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Es planteja que sigui també hàbitat d’algunes espècies d’animals, insectes, invertebrats, ocells.... Ha de ser un espai obert a l’exterior: cal que des de l’aula es vegin els arbres, es percebi la llum i se senti el clima.
L’edifici es planteja com un mòdul prefabricat, flexible i tan econòmic com sigui possible, capaç de respondre als diferents requisits de cada municipi per a l’educació ambiental. Per això es plantegen tres mòduls (serveis, aula i pèrgola) que es poden combinar formant diferents configuracions per respondre a les sol·licituds de cada emplaçament o de cada programació d’activitats. Per al prototip construït s’han utilitzat el mòduls de serveis i el mòdul d’aula. Es pot adaptar a qualsevol ubicació i orientació i es pot construir amb sistemes industrialitzats en taller per optimitzar el temps i el cost. La seva construcció amb mòduls prefabricats en fusta es realitza en gran part al taller i el muntatge del mòdul a l’emplaçament es pot realitzar en poques setmanes.
Els pendents invertits de la construcció permeten instal·lar plaques de captació d’energia solar i captar i aprofitar l’aigua de pluja. Aquesta aigua, canalitzada, torna a terra i rega la vegetació plantada just al costat. Alguns animals i plantes del parc viuran gràcies a aquest petit pavelló.

ESPACIO MODULAR PARA EDUCACIÓN AMBIENTAL
Las primeras charlas de los maestros a sus discípulos se hicieron al cobijo de un árbol. Así pues, el árbol fue la primera escuela, la primera aula. El proyecto consiste en el diseño y construcción de un módulo prototipo para aula de educación ambiental, espacio de aprendizaje y descubrimiento, para instalarse en diferentes ubicaciones de la red de Parques Metropolitanos de Barcelona. Se plantea que sea también hábitat de algunas especies de animales, insectos, invertebrados, pájaros... Debe ser un espacio abierto al exterior; es necesario que desde el aula se vean los árboles, se perciba la luz y se sienta el clima.
El edificio se plantea como un módulo prefabricado, flexible y lo más económico posible, capaz de responder a los diferentes requisitos de cada municipio para la educación ambiental. Por ello se plantean tres módulos (servicios, aula y pérgola) que pueden combinarse en diferentes configuraciones para responder a las solicitudes de cada emplazamiento o de la programación de actividades. Para el prototipo construido se han utilizado los módulos de servicios y aula. Puede adaptarse a cualquier ubicación y orientación y ha sido construido con sistemas industrializados para optimizar el tiempo y el coste. Su construcción con módulos prefabricados en madera se realiza en gran parte en taller. El montaje del módulo en el emplazamiento puede realizarse en pocas semanas.
Las pendientes invertidas de la construcción, permiten la instalación de placas de captación de energía solar y permiten también el aprovechamiento del agua de lluvia. Esta agua, canalizada, vuelve al suelo y riega la vegetación plantada justo al lado.
Algunos animales y plantas del parque vivirán gracias a este pequeño pabellón.

MODULAR CLASSROOM FOR ENVIRONMENTAL EDUCATION
First talks of teachers to their disciples were made under the shelter of a tree. Thus, the tree was the first school, the first classroom. The project consists of the design and construction of a prototype module for environmental education classrooms, a learning and discovery space, to be installed in different locations in the Àrea Metropolitana de Barcelona parks network. It is proposed that it is also a habitat for some species of animals, insects, invertebrates, birds... It must be an open space to the outside; it is necessary that one could see the trees from the classroom, to perceive the light and feel the climate.
The building is planned as a prefabricated module, flexible and as economical as possible, capable of responding to the different requirements of each municipality for environmental education. Therefore, three modules are proposed (services, classroom and pergola) that can be combined in different configurations to respond to the requests of each site or the programming of activities. For the prototype built, the service and classroom modules have been used. It can be adapted to any location and orientation and has been built with industrialized systems to optimize time and cost. Its constructio, with prefabricated wooden modules, is largely carried out in the workshop. The assembly of the module on the site can be done in a few weeks.
The inverted slopes of the construction allow the installation of flat plate solar collectors and also allow the use of rainwater. This water channeled returns to the ground irrigating the vegetation planted just next to it. 
Some animals and plants of the park will live thanks to this small pavilion.


Modular construction on site


INTERVENCIÓ DE MANEL PERIBÁÑEZ A LA JORNADA DE DEBAT #ENVOLVENTES ARQUITECTÓNICAS - 4 D'OCTUBRE A BARCELONA
MANEL PERIBÁÑEZ INVITED TO THE DISCUSSION DAY #ARCHITECHTONICAL SKINS - OCTOBER 4TH IN BARCELONA


Manel Peribánez explicarà en la seva intervenció, l'experiència de BCQ arquitectura barcelona en el disseny de les façanes de les seves obres més representatives des de punts de vista com la qualitat dels materials, l'eficiència constructiva, la sostenibilitat i la seva implicacio en els mecanismes de control ambiental de l'edifici.
La jornada que té lloc a Barcelona el dijous 4 d'octubre forma part del cicle de col·loquis professionals que organitza el Grupo Evetson en col·laboració amb Promateriales i Hostelpro.
Inscríu-te i consulta la resta de participants convidats!

Manel Peribáñez explicará durante su intervención, la experiencia de BCQ arquitectura barcelona en el diseño de las fachadas de sus obras más representativas desde puntos de vista como la calidad de los materiales, la eficiencia constructiva, la sostenibilidad y su implicación en los mecanismos de control ambiental del edificio.
La jornada que tendrà lugar el jueves 4 de octubre forma parte del ciclo de coloquios profesionales que organiza el Grupo Evetson en colaboración con Promateriales y Hostelpro.
Inscríbete y consulta el resto de participantes invitados!

Manel Peribánez will explain during his intervention, the BCQ arquitectura barcelona experience in the design of their most representative facades from points of view such as the quality of the materials, the constructive efficiency, the sustainability and their implication in the mechanisms of environmental control of the building.
The day wich will take place on thursday October 4th is part of the professional colloquium cycle organized by the Grupo Evetson in collaboration with Promateriales and Hostelpro magazines.
Sign up and check out the other participants invited to!

Organitza:


INICI DE CONSTRUCCIÓ DE L'AULA K AL PARC DE CAN ZAM, UN ESPAI MODULAR D'EDUCACIÓ AMBIENTAL
BEGINNING OF THE AULA K CONSTRUCTION, A MODULAR SPACE FOR ENVIRONMENTAL EDUCATION


El projecte consisteix en el disseny i construcció d'un mòdul prototip com a aula d'educació ambiental per instal·lar-se en diferents ubicacions de la xarxa de parcs de Barcelona. L'Aula K és un espai polivalent centrat principalment en activitats ambientals específiques tant per a grups escolars com per a famílies.
Està dissenyat per poder adaptar-se a qualsevol ubicació i orientació i construït amb sistemes industrialitzats en taller per optimitzar temps i cost.
Es preveu que la seva construcció es completi en poques setmanes.

El proyecto consiste en el diseño y construcción de un módulo prototipo como aula de educación ambiental para ser instalada en diferentes ubicaciones de la red de parques de Barcelona. El Aula K es un espacio polivalente centrado principalmente en actividades ambientales específicas tanto para grupos escolares como para familias.
Está diseñado para poder adaptarse a cualquier ubicación y orientación y construido con sistemas industrializados en taller para optimizar tiempo y coste.
Se prevé que su construcción se complete en pocas semanas.

The project involves the design and construction of a prototype module for Environmental Education Classroom to be installed in different locations in the parks network of Barcelona. The Aula K classroom is a multipurpose space focused mainly to specific environmental activities to school groups as well as families.
It is designed to be able to adapt itself to any location and orientation and built with industrialized systems in workshop to optimize time and cost.
It's completion is expected in a few weeks.


LA BIBLIOTECA DE SANT GERVASI EN L'EXPOSICIÓ "SPANISH ARCHITECTURES CRÓNICA DESDE EUROPA" EUMIESAWARD
THE SANT GERVASI LIBRARY SHOWN IN THE EXHIBITION "SPANISH ARCHITECTURES CRÓNICA DESDE EUROPA" EUMIESAWARD

La biblioteca Joan Maragall a Sant Gervasi, entre les obres recollides en l'Exposició "Spanish Architectures Crónica desde Europa", una mostra de les obres construïdes a Espanya o al continent per arquitectes espanyols nominades al Premi d'Arquitectura Contemporània de la Unió Europea - Premi Mies van der Rohe durant els seus 30 anys d'història.
L'exposició es va inaugurar ahir dijous 6 de setembre i es pot visitar fins al 28 d'octubre a la Sala La Arquería Nuevos Ministerios de Madrid. 

La biblioteca Joan Maragall en Sant Gervasi, entre las obras recogidas en la Exposición "Spanish Architectures Crónica desde Europa", una muestra de las obras construidas en España o en el continente por arquitectos españoles nominadas al Premio de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea – Premio Mies van der Rohe durante sus 30 años de historia.
La exposición se inauguró ayer jueves 6 de septiembre y se puede visitar hasta el 28 de octubre en la Sala La Arquería Nuevos Ministerios en Madrid.

The Joan Maragall library in Sant Gervasi, among the works shown in the exhibition "Spanish Architectures Chronicle from Europe", an exposition of the works built in Spain or in Europe by Spanish architects nominated for The European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award during its 30-year history.
The exhibition was opened yesterday September 6th and can be visited until October 28th at La Arquería Nuevos Ministerios room in Madrid.
DAVID BAENA ASSISTEIX A L'ENTREGA DELS PREMIS SOLUCIONS CONSTRUCTIVES PLADUR PER A ESTUDIANTS D'ARQUITECTURA
DAVID BAENA ATTENDS TO THE AWARDS CEREMONY OF CONSTRUCTION SOLUTIONS PLADUR FOR ARCHITECTURE STUDENTSL'empresa Pladur va donar a conèixer el passat 18 de juny els guanyadors de la edició d'aquest any del concurs Solucions Constructives, al que anualment poden optar estudiants d'escoles d'arquitectura d'Espanya i Portugal. Sota el lema d'aquest any, "Escape a la ficción", l'objectiu era projectar un espai lúdic i cultural a l'Azucarera de San Isidro a Granada, patrimoni industrial del s.XX.
David Baena, com a professor de construcció de la UIC School of Architecture i coordinador d'aquest guardó a l'escola, va acompanyar a recollir el premi atorgat a Eduard Pages, guanyador del Premi Local en representació de la UIC amb el seu treball "Ribera i Agua". Presidien l'acte Laureano Matas, secretari del CSCAE, Manuel Pedreirinho, president de la Ordem dos Arquitectos de Portugal i el director general de Pladur, Enrique Ramírez.

La empresa Pladur dio a conocer el pasado 18 de junio los ganadores de la edición de este año del concurso Soluciones Constructivas, al que anualmente pueden optar estudiantes de escuelas de arquitectura de España y Portugal. Bajo el lema de este año, "Escape a la ficción", el objetivo era proyectar un espacio lúdico y cultural a la Azucarera de San Isidro en Granada, patrimonio industrial del s.XX.
David Baena, como profesor de construcción de la UIC School of Architecture y coordinador de este galardón en la escuela, acompañó a recoger el premio otorgado a Eduard Pages, ganador del Premio Local en representación de la UIC con su trabajo "Ribera y Agua". Presidían el acto Laureano Matas, secretario del CSCAE, Manuel Pedreirinho, presidente de la Ordem dos Arquitectos de Portugal y el director general de Pladur, Enrique Ramírez.

 

Copyright 2010 . All rights reserved . BCQ Arquitectes