VIDA ACTIVA AL PEU DEL CASTELL DE CARDONA
ACTIVE LIFE AT THE FOOT OF THE CARDONA CASTLE


El projecte se situa dins el Pla Cardona Integral, iniciativa promoguda per l'Ajuntament de Cardona amb l’estreta col·laboració i patrocini de la Fundació SHE que pretén convertir Cardona en una Vila saludable.
El projecte redactat per BCQ, basat en la idea inicial definida als estudis previs per VAMOS Architects (Nova York), s'ubica dins l’àrea esportiva de Cardona situada a la Ctra, de la Mina i la Ctra. del Miracle, i consta de dos elements clarament diferenciats: per una banda el Nou Camp de futbol i per l’altre l’Edifici de serveis, que comprèn una zona porxada i un àrea interior.
Durant les obres d’estabilització del terreny queden al descobert un nombre important de restes d'alt valor arqueològic de diferents èpoques. Conscients de la importància patrimonial del jaciment, s’adequa el projecte per tal d’evidenciar les restes, la majoria a la zona porxada, i possibilitar el màxim possible l’accés a les zones més representatives de les mateixes.
El Nou Camp de futbol se situa sobre la plataforma del camp actual i es tracta d’un camp de futbol reglamentari de gespa artificial envoltat per un àrea d’escalfament de cautxú tipus tartan.
L’accés al nou edifici de vestidors es farà a través d’un gran porxo exterior situat a una rasant pròxima a l’actual de la carreta de la Mina. Des d’aquest, unes escales ens condueixen al nivell de vestidors situat dos grades per sobre del nivell del camp. En aquest nivell es troben les diferents peces de programa.
Un altre dels trets més significatius del projecte ha estat la voluntat de convertir la Carretera de la Mina en passeig mirador enjardinat sense obstacles visuals i amb vistes dirigides cap al conjunt monumental del Castell de Cardona i La Vall Salina.

The project is part of the Cardona Integral Plan, an initiative promoted by the Cardona Council with the close collaboration and sponsorship of the SHE Foundation which aims to turn Cardona into a healthy city.
The project designed by BCQ, based on the initial idea defined in the preliminary draft written by VAMOS Architects (New York), is located in the sports area of Cardona located at Ctra, de la Mina and Carretera del Miracle roads, and consists of two clearly differentiated elements: on the one hand, the new soccer field and on the other the service building, which includes a porch area and an interior area.
During the earth stabilization works, a large number of remains of high archaeological value from different periods were discovered. Aware of the heritage importance of the site, the project was adapted to show the remains, most of them in the porch area, and make possible the access to the most representative areas of the same.
The new soccer field is located on the platform of the current field and it’s an artificial lawn football pitch surrounded by a tartan-type rubber warming area.
The access to the new locker room building is planned through a large exterior porch located at a slope near the La Mina road. From here, some stairs lead us to the level of locker rooms located two grades above the level of the field. At this level, there are the different pieces of the program.
Another of the most significant features of the project is the willingness to turn the Carretera de la Mina into a landscaped lookout promenade, with no visual obstacles and with views towards the monumental setting of the Cardona Castle and the Salt Basin (La Vall Salina).

Autors, VAMOS Architects (Estudis Previs), BCQ arquitectura barcelona | Promotor, Ajuntament de Cardona, Fundació SHE | Constructor, GICSA | Estructures, STATIC Enginyeria | Instal·lacions, INGÈNIA | Fotos, Mika Iitomi, BCQ...

 

Copyright 2010 . All rights reserved . BCQ Arquitectes