BCQ REHABILITA ESPAIS CLAU A LA CIUTAT DE CARDONA: AUDITORI VALENTÍ FUSTER
BCQ REHABILITES KEY SPACES TO THE CITY OF CARDONA: VALENTÍ FUSTER AUDITORIUM

L'Auditori Valentí Fuster es converteix en el nou centre de convencions de Cardona situat a l'antic "Cine Moderno". El projecte de rehabilitació realitzat per BCQ Arquitectes, ha estat impulsat per l'Ajuntament de Cardona i la Fundació SHE, de la que el reconegut cardiòleg és president i que treballa per promoure hàbits de vida saludables.
El nou equipament és juntament amb el Camp de Vida Activa, una de les peces clau del projecte Cardona Integral per convertir la vila en una ciutat saludable.
El projecte ha consistit en la rehabilitació interior del “Cine Moderno” i els locals annexos com a centre de convencions. Aquesta rehabilitació afecta principalment a l’àrea interior de l’edifici ocupat actualment pel cine i a la modificació de l’estructura compositiva de una de les façanes-tester de l’edifici, generant noves obertures que, a la vegada donen visibilitat al nou centre de convencions.
La rehabilitació del “Cine Moderno” representa una oportunitat notable per tal de recuperar aquest històric equipament per a la ciutat, per una banda com a espai per la realització d’activitats professionals relacionades amb la ciència i la tècnica, i per l’altra com a espai destinat a la cultura en la seva dimensió més artística.
Per això es planteja un Auditori el màxim de funcional possible per tal de facilitar l’ús divers dels espais, implicant una important racionalització de les instal·lacions.

The Valentí Fuster Auditorium becomes the new conventions center of Cardona located in the old "Cine Moderno" facilities. The rehabilitation project carried out by BCQ Arquitectes has been promoted by the City of Cardona and the SHE Foundation, of which the renowned cardiologist is president and works to promote healthy lifestyle habits.
The new facility is, together with the Active Life Camp, one of the key pieces of the Cardona Integral project to turn the village into a healthy city.
The project consisted of the interior rehabilitation of "Cine Moderno" and the annexed premises as a convention center. This rehabilitation affects mainly the interior area of ​​the building occupied at the moment by the cinema and the modification of the compositional structure of one of the front-facades of the building, generating new openings that, at the same time, give visibility to the new center of conventions
The rehabilitation of "Cine Moderno" represents a remarkable opportunity to recover this historical equipment for the city, on the one hand as a space for carrying out professional activities related to science and technology, and on the other as a space destined for culture in its most artistic dimension.
That is why the Auditorium is considered as functional as possible in order to facilitate the diverse use of spaces, implying a significant rationalization of the facilities.


Promotor. Fundació Privada SHE, Ajuntament de Cardona | Constructora. GICSA, Constructora del Cardoner | Estructures. STATIC Enginyeria | Instal·lacions. INGÈNIA | Aparellador. Núria Vilaplana | Fotos. Mika Iitomi, BCQ...

 

Copyright 2010 . All rights reserved . BCQ Arquitectes