CENTRE CÍVIC CAN CLARIANA CULTURAL: BCQ DISSENYA UN NOU ESPAI PER LA CULTURA A SANT ANDREU, BARCELONA
CAN CLARIANA CULTURAL CIVIC CENTER: BCQ DESIGNS A NEW SPACE FOR CULTURE IN SANT ANDREU DISTRICT, BARCELONA


El nou Centre Cívic Can Clariana Cultural, era una antiga sala de teatre de mida mitjana, dins del local de l'Associació de veïns del barri del Congrés i els Indians, i que amb el pas del temps ha quedat obsoleta ja que no s’ha anat actualitzant.
Es tracta d’una construcció racional i austera, alhora que senzilla en els seus materials.
La rehabilitació d’aquest espai ubicat al carrer Felip II 222 representa una oportunitat notable per a actuar des de punts de vista tals com l’economia de medis, l’eficiència energètica, la flexibilitat i la durabilitat.
Aquestes accions prenen sentit des del moment que van dirigides a dotar l’equipament de la màxima funcionalitat i confort possible.
El teatre està plantejat com un volum unitari i senzill, situat entre edificacions, deixant una cara vista a la plaça. Des del punt de vista de la imatge de la peça, aquesta es planteja com un gran pany d’elements verticals de doble ordre que organitzen i regularitzen les obertures.

El nuevo Centro Cívico Can Clariana Cultural, era una antigua sala de teatro de tamaño medio, dentro del local de la Asociación de vecinos del barrio del Congrés y els Indians, y que con el paso del tiempo ha quedado obsoleta ya que no se ha ido actualizando.
Se trata de una construcción racional y austera, a la vez que sencilla en sus materiales.
La rehabilitación de este espacio ubicado en la calle Felip II 222 representa una oportunidad notable para actuar desde puntos de vista tales como la economía de medios, la eficiencia energética, la flexibilidad y la durabilidad.
Estas acciones toman sentido desde el momento que van dirigidas a dotar al equipamiento de la máxima funcionalidad y confort posible. 
El teatro está planteado como un volumen unitario y sencillo, situado entre edificaciones, dejando una cara vista a la plaza. Desde el punto de vista de la imagen de la pieza, ésta se plantea como un gran lienzo de elementos verticales de doble orden que organizan y regularizan las aberturas. 

The new Can Clariana Cultural Civic Center was a medium sized old theater, within the Association of neighbors of the Congrés i els Indians district facilities, which has become obsolete due to the deterioration in time.It is an austere and rational construction, while simple in its materials.
The rehabilitation of this cultural space in Felip II st. represents a remarkable opportunity to act from the perspectives such as economy and energy efficiency, flexibility and durability.
These actions make sense from the moment when they are aimed at providing the theater maximum functionality and comfort. 
The theater is designed as a simple unitary volume located between buildings, leaving one side overlooking the square. From the point of view of the image of the building it is conceived as a large vertical facade of two stories which orders and regularizes the irregular openings inside, while the sidelong dividing walls are understood as uniform elements.

Client, Ajuntament de Barcelona, Bimsa | Constructora, MCM Projectes i Serveis | Càlcul Estructures, BAC Engineering | Càlcul Instal·lacions, JG Ingenieros | Fotos, Jordi Sánchez, BCQ
...

 

Copyright 2010 . All rights reserved . BCQ Arquitectes