LA REVISTA CLAD MAGAZINE PUBLICA EL PROJECTE DE MILLORA DEL PONT DE SARAJEVO A BARCELONA

CLAD MAGAZINE PUBLISHES THE SARAJEVO BRIDGE URBAN UPGRADING PROJECT IN BARCELONA
La notícia de la publicació britànica destaca l'eficiencia energètica així com la innovació en els materials emprats en el projecte, actualment en construcció. El nou espai urbà es convertirà en una porta verda a la ciutat. El nou Pont de Sarajevo serà energèticament autosuficient a través de plaques fotovoltaiques que generen l'energia que consumirà la nova il·luminació, exclusivament per leds.
Els paviments seran fosforescents a base de formigó fotocatalític, un material autonetejant que absorbirà les substàncies contaminants de l'aire.

The news of the british magazine highlights the energy efficiency and the innovation in the materials used in the project, currently under construction. The new urban space will also become a green gateway to the City.
The new Sarajevo bridge will be energy self-sufficient through solar panels that generate the energy
consumed by the new lighting, exclusively by leds.The new pavement will be phosphorescent using a photocatalytic concrete, a self-cleaning material that absorbs air pollutants.


CLADmag 2015 issue #2

...

 

Copyright 2010 . All rights reserved . BCQ Arquitectes