BCQ PROJECTA UN NOU HOTEL EN EL CONJUNT BITÀGORA A VILADECANS. BARCELONA
BCQ DESIGNS A NEW HOTEL IN THE BITÀGORA COMPLEX IN VILADECANS. BARCELONABCQ arquitectura barcelona està treballant en el Projecte d'execució del nou conjunt, que constarà d'un nou hotel de 4 estrellas superior de 12 plantes i 204 habitacions, així com d'espais d'ús comercial en el conjunt Bitàgora de Viladecans, al costat del Parc de la Marina i el parc empresarial Viladecans Business Park. El volum del nou hotel serà el més visible des de l'autopista C-32 i es planteja com un volum icònic que però, és permeable en planta baixa, doncs podrà ser travessat comunicant l'espai urbà amb el parc.
La iniciativa de capital privat convinguda amb l'Ajuntament de Viladecans, suposarà una construcció de 15.000 m2 més un nou espai públic de 3.000 m2, amb una inversió global de 13,4 M €. (Disseny d'Interiors per GCA Architects).

BCQ arquitectura barcelona está trabajando en el Proyecto de ejecución del nuevo conjunto que constará de un nuevo hotel de 4 estrellas superior de 12 plantas y 204 habitaciones así como espacios de uso comercial en el conjunto Bitàgora de Viladecans, junto al Parque de La Marina y el parque empresarial Viladecans Business Park. El volumen del nuevo hotel será el más visible desde la autopista C-32 y se plantea como un volumen icónico que, sin embargo, es permeable en planta baja ya que podrá ser atravesado comunicando el espacio urbano con el parque.
La iniciativa de capital privado convenida con el Ayuntamiento de Viladecans, supondrá una construcción de 15.000 m2 más un nuevo espacio público de 3000 m2, con una inversión global de 13,4 M€. (Diseño de Interiores por GCA Architects).


BCQ arquitectura barcelona is working on the Final design of the new complex that will consist of a new 4-star superior hotel with 12 floors and 204 rooms as well as spaces for commercial use in the Bitàgora complex of Viladecans, next to the La Marina Park and the Viladecans Business Park.
The volume of the new hotel will be the most visible from the C-32 motorway and is considered as an iconic volume that, however, is permeable in ground floor since it can be crossed, communicating the urban space with the park.
The private capital initiative agreed with Viladecans City Council will involve a construction of 15,000 m2 plus a new public space of 3000 m2, with an overall investment of €13,4 million. (Interior Design by GCA Architects)....

 

Copyright 2010 . All rights reserved . BCQ Arquitectes