FINALITZA LA REFORMA DEL PONT DE SARAJEVO A BARCELONA
COMPLETION OF THE REMODELATION OF SARAJEVO BRIDGE IN BARCELONAL’arquitectura del paisatge ha de transmetre sensacions confortables a la ciutat. Per això el pont no solament mostrarà una nova imatge; es proposa la inclusió de nous materials i una nova experiència que el pont oferirà als seus usuaris. Ens interessa el que les persones podran fer al pont: passejar, trobar un veí, seure, conversar, refugiar-se a una ombra, observar les vistes... Travessar aquest pont es viurà com travessar un espai enjardinat. Passar sota el pont donarà la sensació de travessar una porta vegetal que, literalment, dóna la benvinguda a la ciutat.
El pont, construït per a vehicles sobre la Meridiana als anys vuitanta, es transforma en un pont per a vianants. El projecte consisteix en convertir-lo en un nou lloc, un espai lliure que poden compartir els habitants de la Trinitat Vella i la Trinitat Nova. La història d’aquest pont comença de nou; la forma com serà utilitzat ens ensenyarà  el que aquest espai públic pot fer per millorar la qualitat de vida en un barri.
Els materials emprats al disseny són les d’enfiladisses, el ferro, el formigó i la llum. El pont incorpora la captació d’energia solar que utilitza per a la il·luminació nocturna i el nou formigó fotocatalític que redueix la contaminació i neteja l’aire de
CO2. En definitiva es proposa que el pont es converteixi en un nou espai cívic enjardinat dotat de tecnologia contemporània per millorar les condicions d’habitabilitat de l’entorn i minimitzar (o anular) consums, emissions i despeses de manteniment.
Landscape architecture must inspire comfortable feelings to the city.
So the bridge will not only show a new image, the design proposes the inclusion of new materials and a new experience to users. We are interested in what people can do in the bridge: walking, find a neighbor, sit, talk, take refuge under a tree shadow, see the sights ... Going across this bridge will be like breaking through a garden area. To pass under the bridge will feel like crossing a plant-door that, literally, welcomes the city.
The bridge, built for vehicles over the Meridiana Avenue in the eighties, is transformed into a pedestrian bridge. The project is about converting it into a new place, a free space that people from the Old and New Trinity neighborhoods can share. The history of this bridge begins again; how it will be used will show us what this public space can do to improve the life quality in a neighborhood.
The materials used in the design are vines, iron, concrete and light. The bridge incorporates solar energy collection used for lighting at night and the new photocatalytic concrete that reduces pollution and cleans the air of CO2. Ultimately it is proposed that the bridge will become a new gardened civic space equipped with contemporary technology to improve living conditions of the surroundings and minimize (or cancel) consumption, emissions and maintenance costs.

Pont de Sarajevo. Emplaçament, estat previ i visualització
Sarajevo Bridge. Site, original estate and visualization.
BCQ arquitectura barcelona, Autor de projecte | Client i Direcció de les obres, Ajuntament de Barcelona, BIMSA | Javier Monte, Càlcul d'estructures | AIA Instal·lacions Arquitectòniques, Càlcul d'Instal·lacions.
BCQ arquitectura barcelona, Project author | Client and Site management, Barcelona City Council, BIMSA | Javier Monte, Structural calculations | AIA Instal·lacions Arquitectòniques, M&E Engineering.


...

 

Copyright 2010 . All rights reserved . BCQ Arquitectes