OBRE AL PÚBLIC EL CASTELL DE SANT GENÍS DE ROCAFORT
THE CASTLE OF SANT GENÍS DE ROCAFORT OPENS TO THE PUBLICFa poques setmanes va finalitzar la reparació-restauració del Castell de Sant Genís de Rocafort a Martorell, una de les fortaleses construïdes fa nou segles per defensar-se de les incursions sarraïnes a la Vall de l’Anoia.
Aquestes restes han arribat fins avui com un contundent volum de pedra sense cap altre ús que mantenir-se com a mut testimoni d’un passat llunyà.
Un monument que ha rebut una intervenció complexa i treballada però de resultat premeditadament discret.
The restoration of the Castle of Sant Genís de Rocafort in Martorell finished a few weeks ago, one of the fortresses built nine centuries ago to defend against Saracen raids in the Valley of Anoia.
These remains have survived today as a powerful volume of stone without any other use than remaining as silent witness to a distant past.
A monument that has received a very complex and elaborated intervention but with a deliberately discreet result.S’han reparat els murs i s’ha facilitat l’accés: Una operació que no ha pretès anar més enllà de la higiene i que es queda un pas abans de començar el maquillatge. Una operació sòbria, sense afegits ni adorns.
The walls have been repaired and access has been provided: An operation that has not tried to go beyond hygiene and which it is a step before the makeup. A sober operation, without additives or adornments.


Facilitar l’accés significa convertir unes restes desconegudes en un espai públic i aquest ja és un important camí que implica conseqüències: Garantir la seguretat sense trair el caràcter monàstic del lloc implica introduir baranes, reixes, proteccions, reforçar i estabilitzar arcs i murs sense que res d’això sigui evident ni significatiu.
Tot seguint una difícil ambició: Ser fonamental sense ser protagonista.
Providing access means turning some unknown remains into a public space and that it is an important fact that involves consequences: Ensuring security without betraying the monastic character of the site involves introducing railings, fences, protections, strengthen and stabilize arches and walls without it being evident or significant.
All of this following a difficult ambition: to be fundamental without being protagonist.

BCQ arquitectura barcelona.
Promotor, Ajuntament de Martorell.
...

 

Copyright 2010 . All rights reserved . BCQ Arquitectes