EL PAVELLÓ POLIESPORTIU D'OLOT SELECCIONAT PER A L'OBTENCIÓ DEL DISTINTIU DE GARANTIA DE QUALITAT AMBIENTAL DE CENTRES ESPORTIUS

http://bcq.es/portfolio/municipal-sports-hall/

El nou Poliesportiu d'Olot acabat el 2010, formarà part de la mostra pilot de 5 instal·lacions esportives seleccionades per fer el seguiment i actualització del procediment i els requeriments exigits per obtenir el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental dels Centres Esportius.
El certificat, atorgat per la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, és un sistema català d'etiquetatge ecològic que reconeix productes i serveis que superen determinats requeriments de qualitat ambiental per sobre dels establerts com a obligatoris per la normativa vigent.

THE SPORTS HALL OF OLOT SELECTED FOR THE OBTAINING OF THE EMBLEM OF ENVIRONMENTAL QUALITY FOR SPORTS FACILITIES. 
The new Sports Hall of Olot, completed in 2010, will be part of the pilot sample of 5 selected sports facilities for monitoring and updating the procedure and the requirements necessary to obtain the Emblem of Environmental Quality for Sports facilities.
The certificate, awarded by the General Directorate for Environmental Quality, Planning and Sustainability Ministry of the Government of Catalonia, is a Catalan eco-labeling system which recognizes products and services that exceed certain environmental quality requirements above the ones established as required by current regulations.


+info
Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat
General Directorate for Environmental Quality, Planning and Sustainability Ministry

...

 

Copyright 2010 . All rights reserved . BCQ Arquitectes