EXPOSICIÓ DE PROPOSTES PRESENTADES AL CONCURS DE PROJECTES PER A L'ORDENACIÓ DE LA CALA FIGUERA A MAÓ, MENORCA
EXHIBITION OF THE PROPOSALS SUBMITTED TO THE CALA FIGUERA PLANNING COMPETITION IN MAHON, MENORCA

La Demarcació Menorca del COAIB exposa els treballs presentats al Concurs d'avantprojectes per a l'ordenació i urbanització de Cala Figuera. L'exposició s'inaugurarà aquest divendres 14 a les 19:30h i obre el cicle "Port i ciutat" amb la conferència "Les illes i els ports. Una dependència inevitable però profitosa", a càrrec de Joaquim Coello Brufau.

La proposta presentada per BCQ en equip amb Enginyeria Reventós plantejava una gran esplanada multifuncional com a protagonista de l'ordenació a Cala Figuera.
L'esplanada principal recorre longitudinalment tot l'espai disponible entre el embarcador i les coves amb jaciments arqueològics a l'extrem oposat, visitables i presidint el nou espai portuari.
Els edificis, de diferent grandària, adopten un caràcter discret i s'integren amb les parets rocoses de la cala. La disposició de les activitats en els edificis es proposa des de la màxima flexibilitat i funcionalitat (aparcament, magatzems per a embarcacions, locals comercials i gran terrassa-mirador). L'edifici secundari, pot albergar el sistema de bombament d'aigües residuals existent, en l'actualitat, en el mateix emplaçament.
El projecte proposa una cala organitzada en continuïtat amb el caràcter general urbà del port de Maó, amb una certa multifuncionalitat de la plataforma portuària, preservant la imatge de la cala com a accident natural, possibilitant respectuosament els usos nàutics, esportius, cívics i comercials.
Es proposa també fomentar la continuïtat entre el port i la ciutat, a través de la millora de les connexions verticals entre els molls superior (Camí d'es Castell) i inferior (nova esplanada), però també a través de la potenciació d'un nou camí de cornisa que que connectaria amb el mateix casc antic de Maó.

La propuesta presentada de BCQ en equipo con Enginyeria Reventós planteaba una gran explanada multifuncional como protagonista de la ordenación en Cala Figuera. 
La explanada principal recorre longitudinalmente todo el espacio disponible entre el embarcadero y las cuevas con yacimientos arqueológicos en el extremo opuesto, visitables y presidiendo el nuevo espacio portuario.
Los edificios, de diferente tamaño, adoptan un carácter discreto y se integran con las paredes 
rocosas de la cala. La disposición de las actividades en los edificios se propone desde la máxima 
flexibilidad y funcionalidad (aparcamiento, almacenes para embarcaciones, locales comerciales y gran terraza-mirador). El edificio secundario puede albergar el sistema de bombeo de aguas residuales, existente en la actualidad en el mismo emplazamiento.
El proyecto propone una cala organizada en continuidad con el carácter general urbano del puerto de Maó, con una cierta multifuncionalidad de la plataforma portuaria, preservando la imagen de la
cala como accidente natural, posibilitando respetuosamente los usos náuticos, deportivos, cívicos
y comerciales.
Se propone también fomentar la continuidad entre el puerto y la ciudad, a través de la mejora de las conexiones verticales entre los muelles superior (Camino de Es Castell) e inferior (nueva explanada), pero también a través de la potenciación de un nuevo camino de cornisa que que conectaría con el mismo casco antiguo de Mahón.

The BCQ's proposal in team with Enginyeria Reventós posed a great multifunctional esplanade as the protagonist of the Planning in Cala Figuera.
The main esplanade runs longitudinally all the space available between the pier and the caves with archaeological sites at the opposite end, visitable and presiding over the new port space.
The buildings, of different sizes, adopt a discreet character and integrate with the rocky walls of the cove. The activities' layout in the buildings is proposed from the maximum flexibility and functionality (parking, warehouses for boats, commercial premises and large terrace-viewpoint). The secondary building can house the existing sewage pumping system in the same location.
The project proposes a small bay organized in continuity with the general urban character of the port of Mahon, with a certain multifunctionality of the port platform, preserving the image of the inlet as a natural accident, respectfully allowing the nautical, sporting, civic and commercial uses.
It is also proposed to promote continuity between the port and the city, through the improvement of the vertical connections between the upper docks (Camí d'es Castell) and lower (new esplanade), but also through the enhancement of a new cornice road that would connect with the old town of Mahon. 

Altres links:
Enginyeria Reventós
Demarcació a Menorca del COAIB. Sala d'actes
C/ de Gràcia, 38 de Maó....

 

Copyright 2010 . All rights reserved . BCQ Arquitectes