LA PROPOSTA GUANYADORA DE BCQ I DAAB ARQUITECTES PER A L'EDIFICI G1 AL BARRI DEL BON PASTOR PUBLICADA A LA VANGUARDIA

THE WINNER PROPOSAL BY BCQ and DAAB ARQUITECTES FOR THE G1 BUILDING IN THE BON PASTOR NEIGHBOURHOOD PUBLISHED IN LA VANGUARDIA NEWSPAPERLa proposta de BCQ arquitectura barcelona i DAAB Vila Ferrer Canosa Arquitectes, guanyadora del concurs convocat pel PMHB per a la redacció del projecte d’un dels últims cinc edificis per a la remodelació de Barri del Bon Pastor, il·lustra la notícia publicada per La Vanguardia (11 nov.) sobre la fase final d’aquesta actuació al barri del districte de Sant Andreu.
L’edifici de 38 habitatges se situa en un punt destacat dins del barri, a la confluència dels carrers Biosca i Claramunt, i que a més a més presideix la futura nova plaça del barri. El projecte no és indiferent a aquesta situació. La seva composició volumètrica respon amb la generació d’un espai porxat a dues alçades al tester que dóna al carrer Claramunt per tal d’obrir visuals des del carrer sobre la nova plaça, mentre que trenca la monotonia de testers definida pel planejament del carrer Claramunt.
La volumetria de l’edifici és clara i senzilla. Un volum corresponent a la planta baixa i planta pis es conforma com un gran sòcol que suporta el gran volum de les quatre plantes superiors, potenciant la component horitzontal sobre les línies verticals. Es també per això que es planteja una gran obertura horitzontal per a cada planta que ofereix la possibilitat de contenir terrasses o simplement tancaments relacionats amb la fusteria.
La materialitat exterior de l’edifici és d’obra vista diferenciant-se en el color, fosca a la planta baixa i primera i clara a les quatre plantes superiors.
Tots el habitatges disposen de ventilació creuada, protecció solar passiva mitjançant gelosies a ponent, terrasses porxades a Est, i zona protegida de les vistes per estendre la roba.
  
The proposal submitted by BCQ arquitectura barcelona and DAAB Vila Ferrer Canosa Arquitectes, winner of the PMHB's competition for the design of one of the five last buildings concerning the redevelopment of the Bon Pastor neighbourhood, is featured in the news published by La Vanguardia (11 Nov.) about the final phase of this action in the neighbourhood located in the Sant Andreu district.
The 38-apartment building is located in a high point in the neighborhood, at the confluence of streets Biosca and Claramunt, and dominating the future new plaza of the neighborhood. The project is not indifferent to this situation. This makes the volumetric composition to respond with the generation of a two-storey high porched space in the wall overlooking the Claramunt street to open visuals from the street on the new plaza and breaking the monotony of the walls defined by the planning of Claramunt street.
The volumetrics of the building is clear and simple. A volume corresponding to the ground floor and first floor is shaped like a large base that supports the volume of the four upper floors enhancing the horizontal component over the vertical lines. It is also why it poses a horizontal opening for each plant that offers the ability to contain terraces or simply closings related to metalwork.
The exterior materiality of the building is exposed brick differing in color, dark for ground floor and first floor and clear for the four upper floors.
All apartments have cross ventilation, passive solar protection by latticework to the west, covered terraces to the east, and areas for hanging clothes protected from the views.


...

 

Copyright 2010 . All rights reserved . BCQ Arquitectes